2.3 Hodnotenie účinkov sily a energia  Súhrn     9/9

Predchádzajúca strana 

Úvod

Kapitola 2.4

 

V tejto kapitole ste sa naučili:
 - ako je definovaná práca a ako závisí jej výpočet od veľkosti a smeru sily,
 - ako súvisí práca so zemnou kinetickej energie,
 - rozdiel medzi okamžitým a priemerným výkonom,
 - súvislosť účinnosti s výkonom a príkonom zariadenia,
 - že časový účinok sily hodnotí fyzikálna veličina impulz sily,
 - súvis medzi hybnosťou telesa a impulzom sily,
 - že moment sily je mierou otáčavého účinku sily,
 - ako je definovaný moment hybnosti ako súvisí s momentom sily,
 - definíciu potenciálnej a kinetickej energie a mechanickej energie,
 - znenie zákona zachovania mechanickej energie.

Súhrn - prezentácia

 

Doplňujúce a rozširujúce časti ku kapitole Hodnotenie účinkov sily a energia
 - Závislosť sily od potenciálnej energie hmotného bodu
 - Zrážky futbalovej lopty
 -
Prvý Newtonov pohybový zákon
 - Druhý Newtonov pohybový zákon

  

Kontrolné otázky a úlohy

1. Teleso hmotnosti 0,2 kg sa pohybuje s rýchlosťou 2 m/s. V určitom okamihu začne na ňu pôsobiť v smere pohybu sila F = A + Bx, kde A = 0,2 N, B = 0,3 N/m. Vypočítajte prácu sily na dráhe 4 cm od miesta pôsobenia sily na teleso. Vypočítajte prácu sily na dráhe 4 m od miesta pôsobenia sily na teleso. Akú rýchlosť bude mať teleso po prejdení tejto dráhy? (W = 3,2 J, v = 6 m/s) 
2. Lopta hmotnosti 200 g, ktorá má rýchlosť 5 m/s, dopadá na stenu pod uhlom 600 v smere normály a od steny sa odrazí bez straty rýchlosti (pružná zrážka). Doba trvania nárazu na stenu je 0,05 s. Vypočítajte priemernú hodnotu sily, ktorá na loptu pri náraze pôsobí. (F = 20 N). 
3.  Basedbalová loptička hmotnosti 140 g letí tesne pred odpálením vodorovne rýchlosťou v1 = 39 m/s. Po údere letí opačným smerom rovnako veľkou rýchlosťou v2 . Určte impulz sily, ktorým pôsobila na loptu pri údere. (I = 11 Ns)
4. Telesu hmotnosti 100 g, ležiacemu na počiatku naklonenej roviny s uhlom sklonu 300, bola udelená rýchlosť v0 = 5 m/s. do akej vzdialenosti na naklonenej rovine vystúpi teleso, keď zanedbáme trenie? (s = 2,548 m)
5. Na voľne otáčajúcej sa tyči zanedbateľnej hmotnosti je zavesená guľa. Dĺžka tyče je 1 m. Akú horizontálnu rýchlosť je treba udeliť, aby sa vychýlila až do najvyššej polohy? (v = 6,26 m/s)
6.

 

 

 

Doplňte:
a) Dôsledkom konania práce je .................... .
b) Okamžitý výkon je definovaný ako súčin .................. a .......................... .
c) Práca pri otáčavom pohybe je daná vzťahom ..................................... .
d) Časový účinok sily na teleso hodnotí ..................................... .

 

7.

 

 

 

 

Na hranol (obr. 2.3.13) pôsobí konštantná sila po hladkej podložke v troch rôznych prípadoch. V ktorom z nich sila vykoná najväčšiu prácu?

                                                                          

Obr. 2.3.13

8.

 

Vyberte správnu odpoveď.  Pri pohybe častice po naklonenej rovine je celková mechanická energia telesa v polovičke cesty vzhľadom na vodorovnú podložku daná:
a) len kinetickou energiou častice,
b) len potenciálnou energiou,
c) súčtom kinetickej a potenciálnej energie.

9. Pomocou apletu (úloha 2) aplikujte zákon zachovania mechanickej energie a overte jeho platnosť.