Ako je to možné, že uzly na niektorých šnúrkach držia a iné sa stále rozviažu?

Základné pojmy: tiažová sila a tiaž, normálová a tangenciálna sila, dostredivá a odstredivá sila, sily trenia, statické a dynamické trenie, šmykové a valivé trenie, odporová sila pri vonkajšom a vnútornom trení, sily pružnosti 

2.4 Niektoré typy síl         

Zopakujte si:
1. Ako je definovaná matematicky sila v klasickej fyzike? 
2. Ako znie tretí Newtonov pohybový zákon?
3. Ako bolo definované zrýchlenie pri krivočiarom pohybe? Ako sa nazývajú jeho dve zložky?
Odpovede

 


V tejto časti sa budeme zaoberať niektorými typmi síl, ktoré sú pre nás zaujímavé z každodenného života. Budeme definovať sily, ktoré spôsobujú pohyb po kružnici, sily, ktoré bránia pohybu telies v tekutinách, ale aj pri snahe uviesť telesá do pohybu, silami, ktoré pôsobia na na natiahnutú pružinu. Pouvažujeme o niektorých ich dôsledkoch a ukážeme ako riešiť úlohy z tejto problematiky. 

 

Obsah:
1. Tiažová sila a tiaž
    Príklady
2. Sily pri krivočiarom pohybe
    Príklady
3. Sily pružnosti
4. Odporová sila pri vonkajšom trení
    Príklady
5. Odporová sila pri vnútornom trení
    Príklady
6. Súhrn

 

 Použitá literatúra:
1.
Bludov, M. I. : Besedy o fyzike. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1979  
2. Ferencová, E.,Chochlatý, M., Kukurová, E., Kráľová, E.: Porovnanie auskultačnej a oscilometrickej metódy merania krvného tlaku u detí. časopis Obzory matematiky, fyziky a informatiky 1/2003(32),JSMF a PROTONIT   
3. Gibová, Z.: Trenie a jeho vyučovanie na strednej škole. Diplomová práca. Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 1999
4. Hajko, V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava, 1983
5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství Vutium, Nakladatelství Prometheus, 2000
6. Hlaváčová,  J., Ziman, J., Kovaľaková, M., Zagyi B.: Fyzika I. TU FEI, Košice, 2005
7. Klein, E., Lukeš,  V.: O fyzike trochu inak. Perfekt, Bratislava, 2000
8. Lank, V., Vondra, M.: Fyzika v kocke pre stredné školy. Art Arena
9. Nachtikal, F.: Technická fysika. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952
10. Olčák, D.: Fyzika 1. TU Stavebná fakulta, Košice, 1996
11. Olejár, M., Olejárová, I.: Fyzika 2. Zbierka vyriešených príkladov, Young Scientist, Bratislava
12. Teplička,  I.: Fyzika, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokej škole. Enigma, Nitra, 1998
13. Zámečník, J.: Prehľad stredoškolskej fyziky. Alfa, Bratislava, 1984
14.
Quark časopis