Základné informácie - gibova

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prípravný kurz z fyziky
Základné informácie

Kurz je zameraný na riešenie základných úloh a na získanie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie predmetov z fyziky na všetkých fakultách TU. Je to nepovinný kurz a je určený predovšetkým študentom, ktorým fyzikálny základ nepostačuje na úspešné zvládnutie vysokoškolského učiva.      
 
Kurz prebieha v dvoch termínoch, v rozsahu 20 vyučovacích hodín:      
  
1.termín:.   4. 9. 2018 – 7. 9. 2018            
2.termín:    10. 9. 2018 – 13. 9. 2018       
  
Cena kurzu ja 60 eur.
Priháška a spôsob platby

V prípade záujmu o kurz pošlite najneskôr do 26.8.2017 svoju prihlášku spolu s kópiou potvrdenia o platbe 60,- € za kurz na e-mail garantky kurzu (zuzana.gibova@tuke.sk).
     
Prihlasuje sa prostredníctvom e-mailu (váš e-mail je priamo prihláška). Do prihlášky (e-mailu) uveďte svoje meno, priezvisko, adresu, fakultu, na ktorú ste sa prihlásili a termín kurzu, na ktorý sa hlásite (1. alebo 2. termín).

Platbu môžete uskutočniť bankovým prevodom alebo šekom na účet:

číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0015 1433      
konštantný symbol: 0308      
variabilný symbol: 104002
     
Správa pre prijímateľa: PKZF – vaše meno a priezvisko - 1. termín alebo 2. termín
  
Adresa katedry: Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach, Park Komenského 2, 042 00 Košice
Organizácia kurzu

Kurz bude prebiehať na Katedre fyziky Park Komenského 4 (pozri mapu areálu, budova  je označená skratkou PK4) v miestnostiach (LF4, LF5 - prízemie, LF2 - prvé poschodie) od 8:00 do 12:15 spolu s prestávkami, pod vedením jednotlivých vyučujúcich (spolu 20 hodín, 4 dni). Jedna vyučovacia hodina cca 45 minút:

1 VH:  8:00 - 8:45
2 VH:  8:55 – 9:40
3 VH:  9:45 – 10:30
4 VH:  10:40 – 11:25
5 VH:  11:30 – 12:15

Na kurz je potrebné si priniesť kalkulačku, zošit a písacie potreby. Ak niekto neposlal poštou potvrdenie o zaplatení, nech ho prinesie na kurz.

Preberané okruhy: Kinematika hmotného bodu, Dynamika hmotného bodu, Mechanická práca a energia, Mechanika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa, Netlmený kmitavý pohyb, Mechanické vlnenie.


Začiatok kurzu je pre 1. termín dňa 5.9.2017 je o 8:00 v miestnosti LF5 - prízemie.

Začiatok kurzu je pre 2. termín dňa 11.9.2017 je o 8:00 v miestnostiach LF5, LF4, LF2 (rozdelenie študentov do miestnosti).

Kontakt: zuzana.gibova@tuke.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky