Aktuálne trendy v hospodárskej informatike


Základné údaje       Semináre     Spôsob hodnotenia     Literatúra


 

Základné údaje o predmete:

Rozsah: týždenne 2h. seminár / 1h. projektová práca - klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník inžinierskeho štúdia - LS, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Prednášajúci: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                        doc. Ing. Peter Butka, PhD. e-mail: peter.butka at tuke.sk

Anotácia: Základné aspekty výskumu v hospodárskej informatike, výskumný proces, analýza literatúry, ďalšie aspekty výskumného procesu. Aplikácia výskumných metód v rámci diplomových prác v odbore hospodárka informatika.

Ciele predmetu:

 1. Oboznámiť sa s hlavnými aspektmi výskumu v hospodárskej informatike.
 2. Oboznámiť sa so štruktúrou a významom jednotlivých krokov výskumného procesu.
 3. Aplikovať získané poznatky na diplomovú prácu, najmä:
  • prehľad súčasného stavu analýzou literatúry – relevantných zdrojov a ich zdôvodnenie,
  • stanovenie vhodnej výskumnej otázky (cieľa diplomovej práce),
  • výber vhodných metód: výskumu, zberu dát, vyhodnotenia
 1. Oboznámiť sa s vybranými aktuálnymi trendmi vo výskume a v praxi odboru hospodárska informatika.

 


Semináre

Dátum

Náplň semináru

Podklady k semináru

19.2.2020

Ján Paralič: Predstavenie cieľov a obsahu predmetu. Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu. Základné aspekty výskumu, diplomová práca ako výskumný proces.

ATHI1.pdf

26.2.2020

Peter Butka: Inštrukcie pre vypracovanie diplomovej práce v študijnom programe Hospodárska informatika (HI). Ukážky diplomových prác v HI.

 

4.3.2020

Hostia z LafargeHolcim: RPA systémy (RPA - Robotic Process Automation) – Ing. Nikola Kišidayová (naša absolventka HI)

 

11.3.2020

Ján Paralič – formou samoštúdia: Zásady pre správne vypracovanie analýzy súčasného stavu (analýza literatúry). Predstavenie druhej časti zadania.

ATHI2.pdf

18.3.2020

Samostatná práca na analýze súčasného stavu (analýza literatúry) v oblasti svojej diplomovej práce.

ATHI2.pdf

25.3.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

1. krok: Vyhľadávanie

MS Teams

1.4.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

2. krok: Získanie

MS Teams

8.4.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

3. krok: Posúdenie

MS Teams

15.4.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

4. krok: Čítanie

MS Teams

22.4.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

5. krok: Kritické zhodnotenie

MS Teams

29.4.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

6. krok: Zaznamenávanie

MS Teams

6.5.2020

Zverejnenie pokynov k vypracovaniu prezentácie o aplikovaní poznatkov z tohto predmetu na svoju diplomovú prácu (Vaša diplomová práca ako výskumný proces).

MS Teams

13.5.2020

Analýza literatúry pre svoju diplomovú prácu:

7. krok: Napísanie základu kritickej analýzy literatúry

MS Teams

 


 

Spôsob hodnotenia:

       --------------------------------------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Literatúra:

 1. Briony J Oates: Researching Information Systems and Computing. SAGE, 2012.
 2. Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie
 3. Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika
 4. Vaishnavi, V. and Kuechler, W. (2004): Design Science Research in Information Systems. Last updated: Nov. 2015. URL: http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/
 5. Association for Information Systems a jej eLibrary
 6. Association for Computing Machinery a špeciálne digitálna knižnica ACM