Úvod do hospodárskej informatiky


Základné údaje       Prednášky/semináre      Cvičenia      Spôsob hodnotenia        Literatúra


Základné údaje o predmete:

Rozsah: v prepočte týždenne 1h. prednáška / 1h. seminár / 1h. cvičenie / 2h. projektová práca – klasifikovaný zápočet
Určený pre: 1. ročník bakalárskeho štúdia - LS, študijný program Hospodárska informatika (povinný predmet)
Prerekvizity: žiadne
Prednášajúci: prof. Ing. Ján Paralič, PhD., e-mail: jan.paralic at tuke.sk
                        Ing. František Babič, PhD. e-mail: frantisek.babic at tuke.sk
Cvičiaci: Ing. Ľudmila Pusztová., e-mail: Ludmila.Pusztova.2 at tuke.sk


Anotácia: Obchodné (podnikové) ciele, ktoré vedú firmy k investovaniu do informačných systémov (IS). Čo je to IS? Hlavné komponenty IS. Úloha informačných systémov v podniku. Typy informačných systémov: z funkčného hľadiska a z organizačného hľadiska. Celopodnikové informačné systémy. Využitie IS s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Základy modelovania podnikových procesov. Úvod do riadenia IT procesov. Objavovanie znalostí. Proces objavovania znalostí, popis jednotlivých krokov.

Ciele predmetu:

  1. Pochopiť základné pojmy v oblasti hospodárskej informatiky, najmä pojem informačný systém a metodiku riešenia podnikových problémov.
  2. Oboznámiť sa so základmi vybraných oblastí hospodárskej informatiky, ktoré môžu byť dobrým rámcom pre tému budúcej bakalárskej práce.
  3. Rozvinúť schopnosť študentov tvorivo aplikovať poznatky získané na prednáškach, seminároch a cvičeniach z predmetu UHI formou projektovej práce na zadaní.
  4. Oboznámiť sa s pokynmi pre vypracovanie záverečných prác na KKUI, inštrukciami, ako by malo vyzerať správne riešenie záverečnej práce v študijnom programe Hospodárska informatika a osvojiť si základy práce s literatúrou a písania odborného textu.

 


Prednášky/semináre

Dátum

Náplň prednášok

Podklady k prednáškam

18.2.2020

Prednáška (Ján Paralič)Základné informácie k štúdiu HI na FEI, TUKE. Organizačné pokyny a zdroje informácií k predmetu. Hospodárska informatika ako študijný odbor. Čo je to informačný systém (IS), funkcie IS, tri hlavné zložky IS. Proces riešenia podnikových problémov/výziev. Metóda hodnotovej analýzy pre výber najvhodnejšej alternatívy riešenia.

UHI1.pdf

25.2.2020

Prednáška (František Babič): Projektovo-orientovaná výučba. Pozvaný hosť z praxe (Rastislav Hovančák - NESS): Agilné metodiky.

UHI2.pdf

3.3.2020

Seminár – pozvaný hosť z praxe: Ing. Pavol Mirossayvýkonný riaditeľ Košice IT Valley, náš absolvent HI

 

10.3.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdiaTypy informačných systémov z funkčného a organizačného hľadiska. Celopodnikové informačné systémy (ERP a ERP II). Porterov model piatich konkurenčných síl.

UHI3.pdf

17.3.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Metodika balanced scorecards (BSC), základné princípy a jej využitie pre meranie prínosov IT. Stratégie ako čeliť konkurenčným silám, ako IS pomáhajú realizovať tieto stratégie, vplyv Internetu na konkurenčné sily.

UHI3.pdf

+ úlohy v priestore UHI na MS Teams

24.3.2020

Seminár (Peter Bednár) – formou samoštúdia: Úvod do webových technológií.  Protokoly pre výmenu dát na internete – HTTP, HTML a CSS. Programovací jazyk JavaScript. Dynamické programovanie web aplikácií.

UHI4.pdf

+ komentovaná verzia a úloha v MS Teams

31.3.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Manažment znalostí, úloha a miesto znalostí v organizáciách, dáta – informácie – znalosti, čo je a čo nie je manažment znalostí. Životný cyklus znalostí (model SECI), znalostné procesy.

UHI5.pdf

+ komentovaná verzia a úloha v MS Teams

7.4.2020

Seminár (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Príklady systémov pre podporu manažmentu znalostí.

UHI6.pdf

+ komentovaná verzia a úloha v MS Teams

14.4.2020

Dekanské voľno.

 

21.4.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Podmienený pohľad na manažment znalostí, najdôležitejšie podmieňujúce faktory manažmentu znalostí a ich vplyv na význam jednotlivých znalostných procesov vo firme.

UHI7.pdf

+ komentovaná verzia a úloha v MS Teams

28.4.2020

Prednáška (František Babič) – formou samoštúdia: Proces a podnikové procesy. Procesná analýza, BPMN. Procesné riadenie. Optimalizácia procesov. Reinžiniering.

UHI8a.pdf

a UHI8b.pdf

+ komentované verzie a úlohy v MS Teams

5.5.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Systémy na podporu rozhodovania a manažmentu, podniková analytika. Objavovanie znalostí – základné pojmy, typické aplikačné oblasti. Metodika CRISP-DM. Dolovanie v dátach, základné typy – prehľad. Príklady popisného dolovanie v dátach: zhlukovanie, asociačné pravidlá.

UHI9.pdf

+ komentovaná verzia a úloha v MS Teams

12.5.2020

Prednáška (Ján Paralič) – formou samoštúdia: Príklady prediktívneho dolovania v dátach: klasifikácia a predikcia. Príklad systému na podporu objavovania znalostí vyvinutého na našej katedre. Postup pri prediktívnej analýze dát, metodológia vyhodnotenia, príklad z praxe.

UHI10.pdf + komentovaná verzia a úloha v MS Teams


Približný plán cvičení 

Dátum

Náplň cvičení

19.2.2020

Oboznámenie s plánom cvičení, požiadavkami na zápočet, informácie o zadaniach a forme ich spracovania. Rozdelenie študentov do skupín na zadania.

26.2.2020

Výber a pridelenie tém zadaní jednotlivým skupinám, individuálne konzultácie k zadaným témam. Krátka rekapitulácia metodiky projektovej práce SCRUM (prebrané na prednáške). Vytvorenie SCRUM tímov. Plánovanie práce na zadaní pomocou metodiky SCRUM.

4.3.2020

Práca jednotlivých tímov na zadaní, možnosť konzultácií v čase cvičenia.

Kontrola tabule úloh pre každý SCRUM tím.

11.3.2020

Zásady písania odborných a vedeckých prác, špeciálne záverečných prác, ktoré je potrebné dodržiavať aj pri vypracovaní textového výstupu zadania.

Ako má vyzerať analýza súčasného stavu, potom samostatná práca v skupinách na analýze súčasného stavu v rámci skupinových zadaní.

18.3.2020

Koniec „Sprint 1“ – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

25.3.2020

Práca jednotlivých tímov na zadaní, možnosť konzultácií on-line.

1.4.2020

Koniec „Sprint 2“ – kontrola postupu jednotlivých SCRUM tímov.

15.4.2020

dekanské voľno

22.4.2020

Práca jednotlivých tímov na zadaní, možnosť konzultácií on-line.

29.4.2020

Koniec „Sprint 3“ – odovzdávanie zadaní.

6.5.2020

Termín pre nahratie prezentácií zadaní do MS Teams.

13.5.2020

Zápočtový test

 


Spôsob hodnotenia:

       ---------------------------------------------
          Spolu: max. 100 bodov


Základná študijná literatúra:

  1. K.C. Laudon, J.P. Laudon: Essentials of Management Information Systems. 8th edition. Pearson, Prentice Hall, 2007.
  2. Bächle, M. - Kolb, A.: Einführung in die Wirtschatsinformatik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007.
  3. Basl, J. - Blažíček, R.: Podnikové informační systémy. 2. prepracované vydanie, Grada, 2008.
  4. Stahlknecht, P. -  Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. 12. aktualizované vydanie, Springer, 2008.
  5. Tvrdíková, M.: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Grada, 2008.