Podrobný rozbor chýb v Správe ARRA za rok 2008

Pre každý prípad tu sú kópie Správy ARRA za rok 2008 a príloh k nej v takej podobe, v akej boli dostupné na webovej stranke http://www.arra.sk v polovici decembra:

Aktualizované 04.02.2009


Tento rozbor chýb v Správe ARRA 2008 bol odoslaný e-mailom všetkým rektorom verejných vysokých škol dňa 4. februára 2009.


Rok 2009

Správa ARRA 2009 zverejnená 12.2.2009 a Prílohy k nej ukazujú, že sa ARRA svojrázne poučila z našich pripomienok: v správe 2009 sa už neuvádzajú výpočty bodov pre jednotlivé čiastkové indikátory. Týmto je sťažená kontrola správnosti, resp. nesprávnosti záverov ARRA zo strany verejnosti.

Poznámka pridaná 20.03.2010


Rok 2010

V Správe ARRA 2010 zverejnenej 1.12.2010 ARRA išla ešte ďalej: kým v roku 2009 tentokrát nezverejnili výpočty bodov pre jednotlivé čiastkové indikátory, tohto roku neuviedli vôbec žiadne prílohy! A to už uplynul mesiac... Touto postupnou redukciou (aby sa nepovedalo, že kastráciou) vlastných správ ARRA v podstate dokazuje, že im v skutočnosti nejde o transparentné hodnotenie vysokých škôl a fakúlt. Teraz už skutočne nikto nemôže skontrolovať ani ich "výpočty", ani ich "použité podklady z verejných zdrojov". Dá sa konštatovať, že týmto hodnotenie ARRA definitívne stratilo akúkoľvek hodnotu.

Poznámka pridaná 01.12.2013


Rok 2012

Uvádzame našu korešpondenciu s pani Evou Pilat (PDF), vykonnou riaditeľkou ARRA, z obdobia 28.8.2012–4.9.2012, teda v dostatočnom predstihu, aby nami pripravené údaje pre hodnotenie ARRA boli použité v správe ARRA 2012. O stretnutie sme žiadali, aby sme osobne odovzdali, ako aj v roku 2008, naše kompletné podklady v elektronickej forme na CD. Toto sa nepodarilo, museli sme odoslať CD poštou.

Pani výkonná riaditeľka najprv pochybovala, či je dostatočne kompetentná (ak nie je kompetentná na 10-minútové pracovné stretnutie so zástupcami hodnotenej fakulty v akejkoľvek veci, potom nie je celkom jasné, prečo sa jej funkcia nazýva “výkonná riaditeľka”), neskôr oznámila, že je práceneschopná. Neponúkla žiadne stretnutie s niekym, kto by ju zastupoval počas PN. Toto nápadne pripomína naše skúsenosti s roku 2008, keď výkonným riaditeľom ARRA bol pán Michal Považan a keď stretnutie s nim a odovzdanie CD sa síce konalo, ale náprava sa odkladala a odkladala, až napokon nám popriali “požehnané sviatky”, ale opravu hrubých chýb neuskutočnili (viď rok 2008, str. 25, 26, 27).


Rok 2013

Aj v tomto roku sme, ako každý rok, v predstihu poslali na adresu ARRA CD-čko s úplnými údajmi o našej fakulte k hodnoteniu ARRA. Bolo to odoslané s doručenkami, pričom je príznačné, že výkonná riaditeľka ARRA prevzala doporučenú zásielku až o dva týždne.

Následne sa ARRA opäť predviedla... V pôvodne zverejnenej správe ARRA 2013 tabuľka v skupine TECH na str. 23 obsahuje v stĺpci "Vzdelávanie" jednoducho poradové čísla od 79 po 101, ako ilustruje aj kópia obrazovky s chybou. Po tom, čo sme na to okamžite upozornili autorov správy e-mailom zo dňa 28. novembra, bol súbor vymenený, ale ARRA to nikde neoznámila. Je to ďalšia ukážka pre ARRA typického diletantského prístupu k zverejňovaniu “výsledkov”. Je bežné, že zverejnené správy a prílohy k nim ARRA potichu nahrádza inými, opravenými súbormi.

Nakoľko sa ARRA explicitne a nervózne vyjadrila k našej fakulte, že "spadla z 8. na 11. miesto", je možné urobiť iba jeden záver - že im vadí to, že žiadame o transparentnosť hodnotenia; že im posielame naše kompletné podklady a žiadame, aby nami predložene podklady zverifikovali a použili; že ich žiadame, aby nám poskytli tie údaje, z ktorých pri hodnotení našej fakulty vychádzali. Pri každoročných nepredpovedateľných zmenách "kritérií", pri hrubých chybách v spracovaní, pri nezverejňovaní konkrétnych údajov, ktoré vraj ARRA o hodnotených fakultách a školách zozbierala, je úplne jedno, či je to 8. alebo 11. miesto, lebo o posunoch nahor alebo nadol je možné hovoriť iba za nemenných podmienok.

Mimochodom, naša fakulta určite nie je jediná, ktorá má oprávnené pochybnosti o údajoch, z ktorých vychádzajú "hodnotenia" ARRA.

Uvádzame podrobné vyjadrenie vedenia FBERG k "Hodnoteniu..." ARRA 2013.

Poznámka pridaná 01.12.2013