Základné typy interakcií
Z hľadiska modernej fyziky rozoznávame štyri druhy vzájomného pôsobenia - interakcií:
1. Gravitačná interakcia – existuje medzi všetkými hmotnými objektmi t.j. každé teleso, ktoré má hmotnosť pôsobí na iné
teleso gravitačnou interakciou (napr. Zem a Slnko).
2. Elektromagnetická interakcia – existuje medzi elektricky nabitými časticami a telesami prostredníctvom elektromagnetického poľa. Elektromagnetické pôsobenie medzi atómami a molekulami pevných látok dáva pevným látkam ich tuhosť, drží elektróny v atómoch, tá istá interakcia zodpovedá i za správanie sa magnetov, je podstatou trecích, odporových, tlakových, ťahových síl a jej prejavom je aj napr. svetelné žiarenie.
3. Slabá interakcia – sa podieľa na niektorých premenách elementárnych častíc. Pôsobenie slabej interakcie sa uplatňuje aj pri niektorých typoch hodiniek, kde vplyvom rozpadu častíc luminiscenčnej vrstvy dochádza k svetielkovaniu ciferníka v tme.
4. Silná interakcia – pôsobí napr. medzi protónmi a neutrónmi v jadrách atómov.

 

Obr.2.1.3: Lepidlo medzi atómami – elektromagnetická sila v ľade drží pohromade atómy v molekulách vody a viaže jednotlivé molekuly navzájom.

V našom bežnom živote sa stretávame s gravitačnými, elektrickými a magnetickými silami. So silami slabej a silnej interakcie nemáme priamu zmyslovú skúsenosť, pretože majú krátky dosah (pôsobia na vzdialenosť asi 10-15 m, čo je rozmer jadra).

Kontrolka: Viete odpovedať na otázku, v čom spočíva tuhosť ľadu a prečo sa pevné látky nerozpadnú? Aké typy interakcií okolo seba pozorujete?Ďalšie zdroje: 
http://www.tuke.sk/feikf/castice/index.html o interakciách  (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/4interakcie.html  o interakciách  (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/gravitacia.html  o gravitačnej interakcii  (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/silna.html o silnej interakcii (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/slaba.html
o slabej interakcii (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/elmag.html
o elektormagnetickej interakcii (prístupne 7.5.2007)
http://www.tuke.sk/feikf/castice/stmod/inter_sum.html súhrn interakcií (prístupne 7.5.2007)
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  o interakciách (cesta: Mechanics-Gravity-Four Fundamental Forces) (prístupne 7.5.2007)


Späť