2.4 Niektoré typy síl Tiaž a tiažová sila     1/6

Kapitola 
2.3 

Úvod

Ďalšia strana


Tiažová sila
Medzi sily gravitačného pôvodu patrí tiažová sila, ktorou pôsobí Zem na voľne padajúce teleso vzhľadom na zemský povrch a udeľuje mu zrýchlenie voľného pádu g. Keďže tiažová sila udeľuje pri voľnom páde na tom istom mieste zemského povrchu všetkým telesám rovnaké zrýchlenie, podľa rovnice (2.1.4) medzi tiažovou silou Fg  a zrýchlením g platí vzťah   
     (2.4.1)


Príklad 2.4.1

S meraním miestneho tiažového zrýchlenia pomocou jednoduchého kyvadla sa stretnete na laboratórnych cvičeniach v prvom ročníku http://web.tuke.sk/feikf/WWW_nove/FEI/LC%20FEI/S_LC.htm .

 


Tiaž
Od tiažovej sily odlišujeme tiaž telesa G. Tiaž na rozdiel od  tiažovej sily Fg  nepôsobí na teleso. Je to sila, ktorou zavesené teleso pôsobí na záves, resp. položené teleso pôsobí na podložku. Tiaž a tiažová sila majú rovnaký smer, ale pôsobia v rôznych pôsobiskách. Preto vzťah pre tiaž možme vyjadriť podobne ako tiažovú silu, v tvare
  (2.4.2)

V tomto prípade sme predpokladali, že tiaž a tiažová sila sú vyjadrované v inerciálnej vzťažnej sústave, nebrali sme do úvahy vplyv rotácie Zeme. Ak by sme rotáciu Zeme uvažovali bola by tiažová sila výslednicou dvoch síl.

 

Kontrolka: Pôsobíš teraz na stoličku tiažovou silou alebo tiažou?


Pozri ešte: Silové pôsobenie v neinerciálnej sústave - Vplyv rotácie na veľkosť tiažového zrýchlenia