Simulačné systémy v hospodárskej informatike

Cieľ predmetu

Získanie znalostí a praktických zručností pri analýze a návrhu algoritmického riešenia definovaných typových úloh analýzy dát v rámci štatistického nástroja R, jeho rozšírení a balíkov. Cieľom je ovládať základy jazyka R, jeho dátových typov a prvkov jazyka, základy systému R a vývojárskeho nástroja RStudio, vedieť spracovávať vstupné dáta, produkovať výstupy v podobe vhodných vizualizácií a naučiť sa pracovať z rozšíreniami ako Rshiny, Rmarkdown, a ďalšie. Absolvent by mal byť pripravený využiť nadobudnuté znalosti základov R pri pokračovaní v štúdiu na ďalších predmetoch venovaných analýze dát.

Garant predmetu

doc. Ing. Peter Butka, PhD. – prednášky

Ďalší vyučujúci

Ing. Michal Vadovský – cvičenia, Ing. Juliana Ivančáková – cvičenia

Ďalšie informácie k predmetu

Predmet je vyučovaný v programe Hospodárska informatika, 2.ročník Bc štúdia, letný semester.

Aktuálne informácie k organizácii predmetu, prezentácie prednášok a materiály k cvičeniam sú sprístupňované v systéme Moodle, predmet (kurz) Simulačné systémy v HI, prihlásenie do kurzu sa realizuje na prvom cvičení, prípadne mimo predmetu je možné s požiadavkou kontaktovať garanta predmetu.

Linka na CHI Moodle: https://kkui.fei.tuke.sk/chi/moodle/

Rozsah

1h prednášky (realizované v dvojhodinových jednotkách raz za cca 2 týždne) + 2h cvičenia

Hodnotenie

100 bodov(%), z toho 60 skúška (didaktický test, min. 31 na úspešné zvládnutie), 40 zápočet (min. 21 na zápočet)

- v prípade, že dosiahnutý súčet bodov z predmetu po úspešnej skúške (za test teda aspoň 31 bodov) je na hornej hranici známky tak, že chýba na získanie lepšej známky 1, nanajvýš však 3 body, študent môže požiadať o ústne doskúšanie -  za ústnu časť je možné získať maximálne 3 body

– v prípade neúspešnej skúšky (menej ako 31), pri dosiahnutí za písomný test aspoň 28 bodov (čiže 28-30 za skúšku), takisto je možnosť prísť na ústne doskúšanie pre zmenu na 31 bodov za skúšku

Podmienky zápočtu

- maximálne 3 vymeškané cvičenia
- absolvovanie 2 písomiek (práca na úlohách v R, požadovaná úroveň na úspešné absolvovanie jednej písomke aspoň 0 bodov)
- jednu (horšiu) písomku je možné opravovať
- celkovo je potrebné dosiahnuť 21 bodov 

Osnova predmetu

- Základné prvky štatistického systému (nástroja) R
- Základné prvky jazyka R - dátové typy, funkcie, operátory, premenné, vektory, matice, príkazy pre vetvenie programu, cykly
- Načítanie dát v R z rôznych zdrojov, predspracovanie dát, čistenie a transformácie dát
- Využitie existujúcich balíkov (funkcií), návrh vlastných funkcií a programových modulov 
- Vizualizácia dát v R
- Použitie Rmarkdown pre reproducibilitu experimentov a reportovanie výsledkov analýzy dát
- Použitie Rshiny pre vytváranie web rozhrania dátovo-analytických aplikácií
- Prehľad vybraných balíkov R pre potreby ďalších predmetov analýzy dát
- Rozhrania R na iné výpočtové systémy, programovacie jazyky a aplikácie

Literatúra

- Chambers, J.M: Software for Data Analysis: Programming with R. Springer, New York, 2008.
- Knell, R.J.:  Introductory R: A Beginner's Guide to Data Visualisation and Analysis using R, 2013.
- Kabacoff, R.: R in Action 1st Edition. Manning Publications, 2011.
- Adler, J.: R in a Nutshell. O'Reilly, 2010.
- Xie, Y.: Dynamic Documents with R and knitr. Chapman a Hall/CRC, 2013.

Softvér

R - https://www.r-project.org/

RStudio - https://www.rstudio.com/