Spolupráca s univerzitami:

 • Katedra elektroenergetických systémov Moskovského energetického inštitútu
 • Inštitút energetiky na Polytechnike v Czestochowej
 • Katedra elektroenergetiky Technickej univerzity Budapešt
 • Katedra elektroenergetiky Západočeská univerzita Plzeň
 • Katedra elektroenergetiky ČVUT Praha
 • Katedra elektroenergetiky TU Riga
 • Katedra elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava

Spolupráca s praxou:

 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Východoslovenské energetické podniky, š.p.
 • TEKO, o.z. Košice
 • EVO, o.z. Vojany
 • VED, o.z. Dobšiná
 • ENO, o.z. Nováky
 • EBO, o.z. Jaslovské Bohunice
 • ABB Elektro, s.r.o. Bratislava
 • CHEMES, a.s. Humenné
 • CHEMKO, a.s. Stražské