Všeobecné informácie

Anotácia: cieľom predmetu je priblížit spôsoby a metodológie riadenia podnikovej informatiky, predstaviť rámce pre manažment IT a demonštrovať ich použitie na cvičeniach

Podmienky zápočtu:

Prednášky

Prednášky sú v miestnosti B-519 na Letnej 9.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.(17.2.) Úvodná prednáška, úvod do ITSM Manažment IT služieb, história a vývoj, metodiky a rámce pre ITSM. Úvod do ITSM, úvod do ITIL, história a vývoj rámca, základné črty Základné pojmy, definície. IT služba, IT manažment. ITIL - história, základy. Úvod do ITSM - PDF

Úvod do ITIL - PDF

2.(24.2.) Rámec ITIL (Service strategy) - procesy návrhu služieb. Portfólio služieb, architektúra služieb a jej úrovne. Katalóg služieb, manažment úrovní služieb, správa kapacít, dostupnosti, informačnej bezpečnosti a dodávateľov. stiahnuť PDF
3.(2.3.) Rámec ITIL (Service design) - procesy návrhu služieb. Portfólio služieb, architektúra služieb a jej úrovne. Katalóg služieb, manažment úrovní služieb, správa kapacít, dostupnosti, informačnej bezpečnosti a dodávateľov. stiahnuť PDF
4.(9.3.) Rámec ITIL (Service transition) - základné koncepty a ciele stratégie služieb. Procesy a roly stanovené stratégiou služieb, príklad pracovného toku pri návrhu stratégie služieb. Procesy pri prechode služieb - plánovanie, manažment zmien, konfigurácií a aktív, vydaní a nasadení. Validácia a testovanie služby, znalostný manažment. stiahnuť PDF
5.(16.3.) Rámec ITIL (Service operation) - základné koncepty a procesy prevádzky služieb. Procesy - manažment udalostí, incidentov, problémov, vykonávanie požiadaviek, správa prístupov. Kľúčové funkcie, Service Desk - základné typy. Service desk - základné typy. Definícia, typy, aktivity, ciele. Správa Service Desk-u, organizačná štruktúra. Metriky pre Service Desk, kľúčové ukazovatele výkonu, dotazníky spokojnosti, technológie. Service Operation

Service Desk

6.(23.3.) Rámec ITIL (Service operation) - základné koncepty a procesy prevádzky služieb. Procesy - manažment udalostí, incidentov, problémov, vykonávanie požiadaviek, správa prístupov. Kľúčové funkcie, Service Desk - základné typy. Service desk - základné typy. Definícia, typy, aktivity, ciele. Správa Service Desk-u, organizačná štruktúra. Metriky pre Service Desk, kľúčové ukazovatele výkonu, dotazníky spokojnosti, technológie. Service Operation

Service Desk

7.(30.3.) Rámec ITIL (Continuous service improvement) - základné koncepty nepretržitého zlepšovania služieb, ciele. Meranie ako časť CSI a jeho proces, ako súčasť fáz životného cyklu IT služby. Meranie výkonnosti služieb - ukazovatele, metódy Balanced Scorecard a Six Sigma. Model merania IT služby, technológia vs. manažment. Príklady, interpretácia výsledkov merania. stiahnuť PDF
8.(6.4.) Normalizácia v oblasti IT manažmentu - základné pojmy - normalizácia, norma, štandard. Technické normy - úloha, vlastnosti, charakteristiky, životný cyklus normy. Štandardizačné organizácie, legislatívny rámec noriem. Normalizácia v oblasti IT prostredia - normy pre manažment kvality, modelovanie procesov, riadenie IT služieb, informačnú bezpečnosť a technológie. Certifikácia, proces certifikácie na ISO/IEC 20000. IT bezpečnosť - základné koncepty a modely pre bezpečnosť IT. Vzťahy procesov ITSM a procesov IT bezpečnosti. Definícia, ciele a cyklus fáz IT bezpečnosti. Vrstvový model ochrany informácií, úrovne IT bezpečnosti. Normalizacia

IT Bezpecnost

9.(13.4.) ------ Veľkonočné sviatky -------
10.(20.4.) ------ Koonzultácie/Predtermín --------

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti B-11 na Boženy Němcovej 1.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1. Úvodné cvičenie
2. Nasadenie ITSM v praxi, prípadové štúdie pre ITSM, nástroje pre ITSM
3. ------
4. Service catalog - príklady katalógov služieb, podporné materiály.
5. Service Design - SLA (Service Level Agreement), SDP (Service Design Package) a SAC (Service Acceptance Criteria).
6.Test (15 bodov); iTop ISTM Software
7. Konfiguračný manažment + Incident manažment
8. Problem + Change management
9. ------ Veľkonočné sviatky -------
10. ------ Konzultácie k zadaniam ------

Informácie k zadaniam:

Podklady a užitočné zdroje