Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/a/ad48dad570adfddc6868a833debe0c97.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/a/ad48dad570adfddc6868a833debe0c97.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/a/ad48dad570adfddc6868a833debe0c97.xhtml failed

Environmentálne právo

Program prednášok

1. týždeň: Vznik, postavenie a systém orgánov štátnej správy pre životné prostredie (525/2003 Z. z.; 205/2004 Z. z.). Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení ďalších zákonov
2. týždeň: Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
3. týždeň: Zákon 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
4. týždeň: Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy
5. týždeň: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a súvisiace predpisy
6. týždeň: Vyhláška MŽP SR 296/2005 Z.z. o kvalitatívnych cieľoch povrchových a odpadových vôd a súvisiace predpisy. Vyhláška MŽP SR 398/2002 Z.z. o ochranných pásmach vodárenských zdrojov a súvisiace predpisy.
7. týždeň: Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
8. týždeň: Nariadenie vlády č. 22/2003 Zb. o zhodnocovaní odpadov a súvisiace predpisy Katalóg odpadov a recyklačný fond (409/2002 Z.z., 337/2002 Z.z., 733/2002 Z.z.).
9. týždeň: Prehľad právnych predpisov pre vnútorne prostredie budov.
10. týždeň: Zákon o č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
11. týždeň: Zákon 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a súvisiace predpisy
12. týždeň: Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy

Literatúra

  • Príslušné Zákony, Nariadenia vlády SR a Vyhlášky jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky platné v čase vyučovania predmetu.
predmety/pravo.txt · Posledná úprava: 2010/07/06 13:13 (externá úprava)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0