Ochrana a obnova krajiny

Program prednášok

1. týždeň: Úlohy, ciele a zásady tvorby krajiny
2. týždeň: Krajina ako objekt plánovania
3. týždeň: Štruktúra krajiny. Funkčné hodnotenie vlastností krajinnej štruktúry
4. týždeň: Ekologická stabilita v krajinnom plánovaní
5. týždeň: Princípy ekologického plánovania krajiny
6. týždeň: Priestorová optimalizácia krajiny
7. týždeň: Krajinné plánovanie v environmentálnej stratégii
8. týždeň: Stručná charakteristika čiastkových programov ekologickej politiky SR
9. týždeň: Ochrana krajiny na Slovensku
10. týždeň: Ekologická charakterizácia degradovaných a devastovaných území
11. týždeň: Obnova krajiny
12. týždeň: Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky vo využívaní krajinného potenciálu
13. týždeň: Korelačné metódy a systémové väzby

Literatúra

  1. Kminiak a kol. Krajinná ekológia v environmentálnej praxi. Bratislava, 1998
  2. Drdoš, J. a kol.: Základy krajinného plánovania, TU Zvolen 1995
  3. Bortel, J. a kol.: Ochrana a tvorba krajiny, TU Zvolen 1995
  4. Miklós, L.: Ekologizácia priestorovej organizácie, využitie a ochrana krajiny, STK Bratislava 1992
  5. Supuka, J., Schlampová, T., Jančura, P.: Krajinárska tvorba. TU Zvolen 1999
predmety/ook.txt · Posledná úprava: 2010/07/06 13:08 (externá úprava)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0