Krajinná ekológia

Program prednášok

1. týždeň: Krajinná ekológia - hlavné tematické okruhy a základné princípy
2. týždeň: Náuka o krajine a jej štruktúre
3. týždeň: Celková štruktúra krajiny. Úloha človeka vo vývoji krajiny
4. týždeň: Prírodné procesy vo vývoji krajiny
5. týždeň: Toky medzi susednými krajinnými zložkami
6. týždeň: Pohyb živočíchov a rastlín krajinou
7. týždeň: Fungovanie krajiny
8. týždeň: Základné ekologické zákonitosti v krajine
9. týždeň: Zmena krajiny
10. týždeň: Heterogenita a typológia
11. týždeň: Hospodárenie v krajine
12. týždeň: Deteriorizácia krajiny, formy a stupne
13. týždeň: Zeleň ako stabilizačný prvok krajiny

Literatúra

  1. Forman, R., Gordon, M.: Krajinná ekológia. Praha : Academia, 1993.
  2. Havrland, I., Buzek, L.: Nauka o krajině a péče o ŽP. Praha, 1985.
  3. Rohan, P., Říha, J.: Základy teórie životního prostředí. Praha : ES ČVUT, 1984.
  4. Miklós, L., Izakovičová, Z.: Krajina ako geosystém. Bratislava : Veda, 1997 (ISBN 80-224-619-1).
  5. Supuka, J., Schlampová, T., Jančura, P.: Krajinárska tvorba. Zvolen : TU, 1999 (ISBN 80-228-0879-2).
predmety/krajinna_ekologia.txt · Posledná úprava: 2010/07/06 13:13 (externá úprava)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0