Environmentalistika

Program prednášok

1. týždeň: Základné pojmy, udržateľný rozvoj, štátna environmentálna politika
2. týždeň: Stabilita krajiny
3. týždeň: Biosféra a životné prostredie
4. týždeň: Ovzdušie
5. týždeň: Voda
6. týždeň: Pôda
7. týždeň: Odpady
8. týždeň: Alternatívne zdroje energie
9. týždeň: Vnútorné prostredie budov
10. týždeň: Trvalo udržateľná výstavba
11. týždeň: Environmentálny manažment
12. týždeň: Environmentálne riziká

Literatúra

  1. Čermák, O., Raplík, M., Lukáč, M.: Životné prostredie. Bratislava : ES SVŠT, 1986.
  2. Paleček, J., Palatý, J.: Základy ekológie. 1992.
  3. Jokl, M., Šenitková, I.: Interná mikroklíma. Košice, 1993.
  4. Bortel, J., Jančová, M., Sláviková, D.: Ochrana a tvorba krajiny, 1993.
  5. Rohon, P.: Základy životního prostredí. Praha : ES ČVUT, 1994.
  6. Vlček, J. a kol.: Technika a životní prostredí. Praha : ČVUT, 1994.
  7. Šenitková, I.: Ekológia v stavebníctve. Košice : TU, 1998.
  8. Kattoš, K. a kol.: Infraštrukturálne a technické hľadiská v priestorovom plánovaní. Bratislava: FA -STU,2000.
  9. Čermák, O. a kol.. Environmentálne inžinierstvo. Bratislava : ES STU, 2002.
predmety/environmentalistika.txt · Posledná úprava: 2014/11/24 18:04 od Magdaléna Bálintová
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0