Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/9/9b51889668052c9a99420e2295ca057b.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/9/9b51889668052c9a99420e2295ca057b.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/tuke.sk/mb/866/mb866kq/public_html/data/cache/9/9b51889668052c9a99420e2295ca057b.xhtml failed

Čistiarne odpadových vôd

Program prednášok

1. týždeň: Význam a účel čistenia odpadových vôd (OV)
2. týždeň: Technologická linka zneškodňovania OV
3. týždeň: Mechanické metódy čistenia OV - hrablice, sitá
4. týždeň: Lapače piesku, lapače tukov, flotácia
5. týždeň: Sedimentačné nádrže
6. týždeň: Biologické čistenie OV
7. týždeň: Odstraňovanie dusíka a fosforu z OV
8. týždeň: Dočisťovanie biologicky vyčistených vôd
9. týždeň: Exkurzia do mechanicko-biologickej ČOV
10. týždeň: Fyzikálno-chemické čistenie OV
11. týždeň: Kalové hospodárstvo
12. týždeň: Úprava kalu
13. týždeň: Malé čistiarne OV

Literatúra

  1. Martoň, J., Tolgyessy, J.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. Bratislava : ALFA, 1984.
  2. Chudoba, J., Dohányos, M.: Biologické čištení odpadních vod. Praha : SNTL, 1991.
  3. Samešová, D., Piatrik, M.: Technológia vody - čistenie odpadových vôd. Zvolen : ES TU, 1998.
  4. Dohányos, M. a kol. : Anaeróbní čistírenské technologie. Brno : NOEL, 1998.
  5. Supuka, J., Schlampová, T., Jančura, P.: Krajinárska tvorba. Zvolen : TU, 1999 (ISBN 80-228-0879-2).
  6. Herle, J., Bareš, P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištení. Praha : SNTL, 1990
predmety/cov.txt · Posledná úprava: 2010/07/06 13:13 (externá úprava)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0