Otázky na skúšku z Expertných systémov


1) História expertných systémov (ES), názvy predchodcov.
2) Vlastnosti ES v porovnaní s ľudským riešitelom.
3) Miesto človeka v tvorbe a používaní ES.
4) Štruktúra ES.
5) Diagnostický ES.
6) Plánovací ES.
7) Produkčný systém.
8) Dopredné a spätné reťazenie.
9) Formálna definícia produkčného systému.
10)Inferenčná sieť.
11)Prehľadávanie inferenčnej siete.
12)Spracovanie neurčitých znalostí.
13)Neurčitosť v báze znalostí (BZ) a báze dát (BD).
14)Delenie neurčitosti.
15)Reprezentácia neurčitosti.
16)Modely práce s neurčitosťou.
17)Všeobecný extenzionálny model.
18)Subjektívna Byes metóda - úvod.
19)Subjektívna Byes metóda - definícia kombinačných funkcií.
20)Intuitívny model.
21)Metaznalosti - úvod.
22)Strategické metaznalosti pre výber pravidiel.
23)Podporné znalosti o znalostiach.
24)Ozmyslenie pravidiel.
25)Detekcia chýb v pravidlách.
26)Zdôvodňovanie architektúry systému.
27)Adaptácia znalostí na novú situáciu.
28)Modelovanie možností systému.
29)Získavanie znalostí.
30)Induktívne strojové učenie.
31)Tvorba rozhodovacích stromov (RS).
32)Algoritmus ID3.
33)Generovanie produkčných pravidiel-AQ11.
34)Kombinačná analýza dát (KAD).
35)Použitie KAD.
36)Algoritmus KAD.
37)Priame metódy získavania znalostí od experta.
38)Nepriame metódy získavania znalostí od experta.
39)Repertoárová sieť.
40)Podobnosť pojmov a konštruktov.
41)Implikačná analýza.
42)Generovanie pravidiel z repertoárovej siete.
43)Mnohorozmerné škálovanie.
44)Johnsonovo hierarchické zhlukovanie.
45)Priamy prenos znalostí.
46)Vylepšovanie znalostí.
47)Doplňanie znalostí.
48)Vysvetľovací mechanizmus.
49)Typy vysvetľovania.
50)Verifikácia a validácia ES.
51)Prijatie ES používatelom.
52)Otázky bezpečnosti ES.
53)Proces získavania znalostí v ekonomike.
54)Diagramy toku dát.
55)Vývoj znalostnej komponenty.
56)Štúdie uskutočniteľnosti projektu.
57)Paradox znalostného inžinierstva.
58)Interaktívne získavanie znalostí v ekonomike.
59)Aplikačné možnosti ES.
60)Ekonomické aplikácie ES.