Curriculum Vitae

 • 7, Nov, 2010
 • katarina.tibenska

Osobné informácie

 • Pracovisko: Letecká fakulta, Katedra aerodynamiky a simulácií
 • Adresa: Rampová 7, 040 09 Košice, Slovakia
 • Tel. číslo: 055 602 61 38
 • E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk

Profesionálna kariéra

 • 1984-1993 Základná škola, Zeleneč
 • 1993-1997 Gymnázium Angely Merici, Trnava
 • 1998-2003 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
  Odbor: matematika-fyzika
  Diplomová práca: Landauová teória fázových prechodov
  Štátna skúška (Mgr.), 2003
 • 2003-2007 Doktorandské štúdium, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
  Odbor: Fyzika kondenzovaných látok
  Názov dizertačnej práce: Štúdium transportných a termodynamických vlastností vybraných nízkorozmerných magnetík pri nízkych teplotách
  Dizertačná skúška (RNDr.), 2005
  Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť doktorandov, 2006
  Študijný pobyt v rámci programu Socrates/Erasmus, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej, Praha, september 2005 – február 2006
  Obhajoba dizertačnej práce (PhD.), august 2010

Účasť na konferenciách

 1. The 20th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, 19.-23. Júl, 2004, Praha
 2. 12th Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG´04, 12.-15. Júl, 2004, Košice
 3. 14. Konferencia slovenských fyzikov, Kongresové centrum SAV, Smolenice
 4. The European Conference of Physics of Magnetism ’05, 24.-27. Jún, Poznaň
 5. 14th Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG´10, 6.-9. Jún, 2010, Košice

Účasť na projektoch

Vedúci projektu
 • VVGS212 „Experimentálne štúdium vplyvu magnetických excitácií na prenos tepla v nízkorozmerných heisenbergovských systémoch“, 2005
Spoluriešiteľ projektov
 • VEGA 1/0430/ „Magnetické kvantové stavy magneticky frustrovaných magnetík a nanoklastrov 3He pri veľmi nízkych teplotách“, 2003-2005, zodp.rieš. A.Feher, PF UPJŠ
 • APVT 20-009902 03 „Nízkorozmerné magnetické systémy“, 2002-2004, zodp.rieš. A.Feher, PF UPJŠ
 • APVT 20-005204 „Magnetoštrukúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch”, 2005-2007, zodp.rieš. A.Feher, PF UPJŠ
 • VVGS/003/2004F “Experimentálne štúdium vplyvu magnetických excitácií na prenos tepla v nízkorozmerných heisenbergovských systémoch“, zodp.rieš. M. Kajňáková, PF UPJŠ
 • VEGA 1/0078/09 „Vplyv magnetického poľa na kvantové procesy v geometricky frustrovaných magnetikách“, 2009-2011, zodp.rieš. A. Orendáčová, PF UPJŠ

Výučba

Výučba

Ostatné

 • Člen Slovenskej fyzikálnej spoločnosti od 2004

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť