Diplomový projekt 1.

Diplomová práca má mať výskumný charakter:

1.      DP1 – úvod do vedeckej práce, analýza literatúry

 

2.      Práca s literatúrou

 

 

Pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie

 

Inštrukcie, ako by malo vyzerať správne riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce v študijnom programe Hospodárska informatika

 

Témy diplomových prác, 1. roč. inžinierskeho štúdia

akademický rok 2019/2020

č.

Meno, priezvisko

Téma diplomového projektu

Vedúci

Konzultant

1.

Daniel Chovanec

Analýza vhodných čŕt pre posudzovanie kvality publikovaných správ

Ján Paralič

 

2.

Jakub Ivan Vanko

Faktorová analýza a jej využitie pri určovaní kardiovaskulárneho rizika

Ján Paralič

 

3.

Mária Semanová

Analýza vhodnosti metód pre detekciu anomálií

Ján Paralič

 

4.

Oliver Lohaj

Metódy dátovej analytiky pre analýzu vplyvu faktorov, vrátane genetických, na včasné zachytenie kardiovaskulárneho rizika

Ján Paralič

 

5.

Lucia Szalonová

Kontinuálny zber a spracovanie širokého spektra dát o pacientoch pre ich ďalšiu analýzu

Ján Paralič