Funkcionálne programovanie


Anotácia

Študent sa oboznámi s funkcionálnym prístupom k programovaniu na báze jazyka Haskell, naučí sa využívať funkcie vyššieho rádu, efektívne pracovať so štruktúrovanými údajmi a v konečnom dôsledku programovať stručne, efektívne a spoľahlivo. Nadobudne taktiež vedomosti o jazyku lambda a základoch typového systéme jazykov.

Obsah prednášok

 1. Význam definície funkcie a jej aplikácia.
 2. Hodnoty a algebraické typy, kategorizácia algebraických typov.
 3. Funkcie pre prácu so zoznamami a ich aplikácia.
 4. Reprezentácia a aplikácia funkcií v jazyku lambda.
 5. Funkcie vyššieho rádu, postupná aplikácia a odvodenie typov.
 6. Ďalšia podpora abstrakcie -  aritmetické postupnosti a množinové abstrakcie.
 7. Kategorizácia a charakteristiky stromov.
 8. Procedurálne prvky vo funkcionálnom jazyku a monadický prístup.
 9. Abstraktné typy a ich implementácia.
 10. Špecifikácia, implementácia a dôkaz platnosti.
 11. Syntéza programov.
 12. Jazyk lambda a kombinátory.

Literatúra

 1. Kollár, J.: Funkcionálne programovanie. Elfa, Košice, 2009.
 2. Bird, R.J., Wadler, P.: Introduction to Functional Programming.   Prentice Hall, 1988.  
 3. Peyton Jones, S. L.: The Implementation of Functional Programming Languages. PrenticeHall, 1987
 4. Reade, C.: Elements of Functional Programming. PrenticeHall, 1989