Riešiteľský kolektív

RNDr. Ján BUŠA, CSc., Katedra matematiky FEI, TU v Košiciach
Ing. Peter MANN, Ústav výpočtovej techniky, TU v Košiciach
Ing. Peter POPOVEC, Počítačové centrum FEI, TU v Košiciach
RNDr. Ladislav ŠEVČOVIČ, Katedra fyziky FEI, TU v Košiciach

Stručná charakteristika projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie štúdie o možnostiach získavania a o aplikáciách voľne dostupného ("Open source") softvéru vo výučbe a v administratíve na vysokých školách, čím sa dá vyhnúť nelegálnemu používaniu komerčných programov. Nasadením "Open source" softvéru môžu vysoké školy ušetriť značné finančné prostriedky, zvýšiť bezpečnosť a stabilitu prevádzky počítačových zariadení.
Spolu s prehľadom o voľne dostupnom softvéri budú pripravené aj inštalačné a používateľské príručky s aplikačnými možnosťami najužitočnejších programov. Tieto budú k dispozícii v elektronickej pdf-verzii na internete, ako aj v tlačovej podobe.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie o možnostiach získavania a o aplikáciách voľne dostupného ("Open source") softvéru vo výučbe a v administratíve na vysokých školách, ako aj vytvorenie inštalačných návodov a používateľských príručiek s aplikačnými možnosťami najužitočnejších programov. V súčasnosti sa vo výučbe na vysokých školách využívajú rôzne komerčné programy ako napríklad EXCEL a MATLAB. Na niektorých miestach sa používajú systémy na symbolické výpočty - MATHEMATICA a MAPLE. Masovému využitiu týchto programov bráni najmä ich cena, prípadne hardvérová náročnosť. Navyše študenti po ukončení štúdia už vo väčšine prípadov nemajú možnosť ďalej tieto programy legálne využívať.
Nasadením "Open source" softvéru, ktorý je možné oficiálne získavať prakticky bezplatne, môžu vysoké školy ušetriť značné finančné prostriedky, a zároveň sa vyhnúť nelegálnemu používaniu komerčných programov. Ak študenti získajú skúsenosti s inštaláciou a s prácou so spomenutými programami, budú môcť tieto naďalej využívať bez obmedzenia vo svojej budúcej praxi.
Ako príklad môžeme uviesť možnosť (takmer) plnohodnotného nahradenia nasledujúcich programov:

 • program Spice programom GNUCAP,
 • program CAD programom QCAD,
 • program ORCAD programom GEDA,
 • program MATLAB programom Octave v spojení s GNUPLOTom,
 • program MAPLE programom Maxima,
 • kancelársky balík MS Office programom OpenOffice,
 • program MS Word programom LyX,
 • program MS Internet Explorer programom Mozilla.

Existujú aj ďalšie voľne šíriteľné programy, vhodné na použitie vo výučbe alebo pri vedeckej práci, ako napríklad typografický systém TeX.
K dnešnému dňu nemáme ucelenú predstavu o množstve a rozsahu voľne dostupného softvéru, ani o možnostiach jednotlivých programov. Myslíme si, že získanie takejto predstavy by mnohým ľuďom umožnilo ľahšie sa rozhodnúť pri voľbe programov používaných vo výučbe.
Hoci "Open source" softvér je možné používať nezávisle na softvérovej a hardvérovej platforme, myslíme si, že z vyššie uvedených dôvodov je najvhodnejší operačný systém GNU/Linux, ktorého niektoré distribúcie su tiež "Open source" softvérom. Využitie OS na báze UNIXu môže tiež zvýšiť bezpečnosť a stabilitu prevádzky počítačových zariadení.

Výsledky

Výsledkami riešenia projektu budú:

 1. Štúdia o voľne dostupnom softvéri.
 2. Využitie Open Source softvéru v administratíve.
 3. Využitie Open Source softvéru vo výučbe.
 4. Používateľské príručky k najužitočnejším programom, s príkladmi aplikácií v tlačenej a elektronickej podobe voľne prístupnej na internete.
 5. Live CD obsahujúce operačný systém LINUX a aplikačné programy a jeho mirror na internete.


Návrat