Táto stránka umožňuje kontrolu stavu "karentovanosti" časopisov v roku 2006 podľa stavu k 31.3.2006.
Aktuálny stav indexovania časopisov v databázach Current Contents, v databáze Thomson Master Journal List a v databáze SCOPUS si môžete skontrolovať na aktualizovanej stránke.

Bol tento časopis karentovaný v roku 2006?

Pri rôznych príležitostiach (akreditácie, evalvácie, habilitácie, inaugurácie, rozdeľovanie financií atď.) je teraz stále častejšie vyžadované vykazovanie publikačnej činnosti.

Jednou z povinných položiek sú zoznamy publikácií v tzv. karentovaných časopisoch. Definícia pojmu karentovaný časopis bola (konečne!) uvedená v Smernici Ministerstva školstva SR č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov, konkrétne v jej Prílohe č. 3, z ktorej citujeme:

"Karentovaný časopis - vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z 9 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge."

Webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate, uľahčuje kontrolu správnosti vykazovania publikácií v karentovaných časopisoch. Využíva aktuálne zoznamy rôznych edícií Current Contents podľa stavu k 31.3.2006. Všetky výsledky je možné skontrolovať aj na stránkach Current Contents od firmy Thomson ISI, kde však treba vyhľadávať vo všetkých čiastkových zoznamoch.

Treba poznamenať, že v službe Current Contents Connect, ktorá je dostupná v rámci portálu Web of Knowledge, je uvedených iba 7 (slovom: sedem) edícií Current Contents, konkrétne:

  1. Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
  2. Current Contents® / Arts & Humanities
  3. Current Contents® / Clinical Medicine
  4. Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
  5. Current Contents® / Life Sciences
  6. Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
  7. Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

V Smernici MŠ SR sa však spomína 9 edícií. Preto môžeme iba prepokladať, že za zvyšné dva zoznamy karentovaných časopisov Ministerstvo školstva považuje aj dve edície Current Contents Collections, ktoré nie sú indexované v Current Contents Connect:

  1. Current Contents Collections / Business Collection
  2. Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection

Dúfame, že táto naša stránka pomôže všetkým autorom, ich fakultám a univerzitám správne uvádzať publikácie v tzv. karentovaných časopisoch.

Túto stránku pripravili:
Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc.


Aktualizované: 10.4.2006