Rok 2011
Je tento časopis karentovaný?
Je aspoň v Thomson Master Journal List?
Je indexovaný v databáze SCOPUS?Správne ISSN má tvar typu 1234-5678 alebo 1234-567X.
Ak chcete naraz skontrolovať celý zoznam publikácií s uvedenými číslami ISSN, kliknite sem.
10.6.2011:

Pri rôznych príležitostiach (akreditácie, habilitácie, inaugurácie, rozdeľovanie financií atď.), je vyžadované vykazovanie publikačnej činnosti.

Jednou z často požadovaných položiek sú zoznamy publikácií v tzv. karentovaných časopisoch. Definícia pojmu karentovaný časopis je uvedená v Smernici Ministerstva školstva SR č. 13/2008-R zo 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov, konkrétne v jej Prílohe č. 4 "Definície základných pojmov", z ktorej citujeme:

"Karentovaný časopis — vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge."

Kritériá pre hodnotenie jednotlivých oblastí výskumu v rámci komplexnej akreditácie vysokých skôl si vo väčšine oblastí výskumu vyžadujú aj overenie toho, či daný časopis je uvedený v databáze Thomson Reuters Master Journal List (MJL) alebo v databáze Scopus. Publikácie v takých časopisoch sú zaradené do kategórie výstupov A.

Webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate, uľahčuje kontrolu správnosti vykazovania publikácií v karentovaných časopisoch, v časopisoch zo zoznamu Thomson Reuters Master Journal List, a v troch hlavných zoznamoch časopisov databázy Scopus ("List of titles", "List of Open Access Titles" a "New titles to be added in 2008", pričom posledné dve databázy sa od roku 2008 nemenili). Využíva aktuálne zoznamy rôznych edícií Current Contents, súhrnnej databázy Thomson Reuters Master Journal List podľa stavu k 10.6.2011, a troch zoznamov časopisov indexovaných v databáze Scopus. Všetky výsledky je možné skontrolovať aj na stránkach Current Contents (kde však treba vyhľadávať vo všetkých čiastkových zoznamoch), Master Journal List od firmy Thomson Reuters (v minulosti Thomson Scientific), a databázy Scopus (produkt vydavateľstva Elsevier).

"Stav karentovanosti, resp. indexovanosti" v roku 2008 ako aj v roku 2006 je možné skontrolovať iba na predošlej verzii našej stránky. Thomson Scientific takúto možnosť bohužiaľ nesposkytuje.

Dúfame, že táto naša stránka pomôže všetkým autorom, ich fakultám a univerzitám správne uvádzať publikácie v tzv. karentovaných časopisoch, v časopisoch zo zoznamu Thomson Reuters Master Journal List (MJL) a v časopisoch indexovaných v databáze Scopus.

Poznámka: Sme presvedčení, že kategória "karentované časopisy", ktorá predstavuje slovenské špecifikum, by mala byť čo najskôr zrušená a nahradená pojmom "časopisy a zborníky indexované v databáze Web of Science" — iba tieto sa totiž počítajú pri zostavovaní rôznych rebríčkov (napríklad známy rebríček ARWU 500 najlepších svetových univerzít) a pri kvantitatívnom hodnotení vedeckej aktivity jednotlivcov a inštitúcií. Táto verzia (2011) danej webovej stránky zodpovedá uvedenému pohľadu a zobrazuje "karentované" časopisy iba kvôli tomu, že táto kategória fuguruje v platnej smernici o evidovaní publikačnej činnosti.

Túto stránku pripravili:
Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc.


Aktualizované: 10.6.2011