Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií prostredníctvom vývoja aplikácií pre inteligentné zariadenia



Názov projektu v anglickom jazyku: Introduction of practical education of mobile technologies through the development of applications for smart devices

Číslo projektu: 005TUKE-4/2017

Zdroj financovania: KEGA

Doba riešenia projektu: 2017-2019

Vedúci projektu: doc. Ing. František Babič, PhD.

Anotácia projektu


Anotácia v slovenskom jazyku

Cieľom predloženého projektu je zavedenie praktickej výučby mobilných technológií na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, ktorá umožní študentom získať praktické zručnosti v oblasti, ktorá podľa viacerých výskumov patri medzi najdynamickejšie v doméne IKT. Zároveň tento projekt vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj nadobudnutých znalostí u študentov prostredníctvom riešenia nielen bakalárskych alebo diplomových prác, ale aj vlastných nápadov, s ktorými sa môžu následne uchádzať o financovanie z rôznych iných grantových schém ako Nadácia Tatrabanky, atď. Splnenie stanoveného cieľa bude zabezpečené prostredníctvom a) zabezpečenia chýbajúceho technického vybavenia potrebného na zlepšenie existujúceho výučbového procesu; b) návrh metodológie v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti mobilných technológií, aby študenti po absolvovaní príslušného výučbového procesu boli schopní samostatne alebo v malých tímoch navrhnúť, implementovať a otestovať mobilné aplikácie pomocou vhodných inteligentných zariadení; c) elektronické výučbové materiály obsahujúce podrobné návody a inštrukcie spolu konkrétnymi praktickými príkladmi. Výsledné materiály budú voľne dostupné v on-line prostredí vo forme použiteľnej aj pre ľudí zo znevýhodnených skupín používateľov.

Kľúčové slová

 • aplikácia, progresívne technológie, smart systémy, telemedicína, vývoj, mobilné aplikácie, internet vecí


Anotácia v anglickom jazyku

The proposed project focuses on the development of new methods for practical training in the domain of mobile technologies at the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical university of Košice which will allow students to acquire the practical knowledge and experiences in the domain that is described by several studies as the most dynamic in the ICT sector. At the same time, this project will create conditions for further development of these skills by solving the bachelor and master theses, or during the realization of the students' own ideas into the practice within a funding from various grant schemes, e.g. Tatrabanka Foundation, etc. Meeting the specified objective will be ensured by the following three main directions: a) provision of missing technical equipment required for planned improvement of relevant teaching process; b) proposal of a methodology for this process in accordance with the current trends in the domain of mobile technologies to ensure that students will be able to design, implement and test their own mobile applications at suitable intelligent devices in small teams or independently; c) electronic teaching materials containing detailed instructions and tutorials with specific practical examples. The resulting materials will be freely available online and will be created in form suitable for use by people from disadvantaged groups of users.

Kľúčové slová

 • progressive technologies, smart systems, telemedicine, development, mobile applications, internet of things

Ciele projektu


 1. Vytvorenie podmienok pre efektívnu praktickú výučbu v oblasti mobilných technológií prostredníctvom potrebného technického vybavenia, t.j. zabezpečenie dostatočného počtu zariadení, ktoré študentom umožnia prakticky aplikovať nadobudnuté teoretické znalosti. Základom bude množina mobilných telefónov s operačným systémom Android, ktorý predstavuje momentálne najpoužívanejší OS vo svete mobilných telefónov a aplikácií. Táto množina bude doplnená o ďalšie zariadenia, ktoré umožnia získavať dáta a následne ich spracovať pomocou mobilného telefónu, napr. tlakomer, glukomer, digitálna váha, akčné ovládacie prvky, monitorovacie prvky (senzorika) vložené zariadenia pre vývoj prototypov v riadení a monitorovaní (Raspberry PI, Arduino, Intel Edison).

 2. Návrh metodológie, prostredníctvom ktorej bude možné efektívne kombinovať teoretickú a praktickú časť výučbového procesu v oblasti mobilných technológií s výhľadom využívania nadobudnutých poznatkov pri riešení diplomových alebo bakalárskych prác. Táto metodológia bude využívať prvky agilného rámca SCRUM, prostredníctvom ktorých sa študenti naučia pracovať v tíme, plniť časovo ohraničené úlohy a organizovať jednotlivé fázy životného cyklu vzniku softvérového produktu. Následne bude navrhnutá metodológia nasadená a verifikovaná v podmienkach výučby Technickej univerzity v Košiciach, ale zároveň bude k dispozícii aj iným univerzitám s cieľom podporiť komunikáciu a výmenu skúseností z tejto progresívne sa rozvíjajúcej časti IKT sektora.

 3. Návrh a implementácia elektronických výučbových materiálov, ktoré jednoduchým a vizuálne príťažlivým spôsobom prevedú používateľa všetkými aspektami procesu návrhu, vývoja a testovania mobilnej aplikácie v rôznych aplikačných doménach. Integrálnou súčasťou týchto materiálov bude dokumentácia na obsluhu laboratórnych modelov určených na demonštráciu rôznych praktických implementačných úloh s inteligentnými zariadeniami. Dôraz bude zároveň kladený na aspekt bezpečnosti, ktorý je v súčasnej dobe v odbornej učebnej literatúre zanedbávaný.

 4. Diseminácia a popularizácia využitia mobilných technológií vo vybraných aplikačných doménach. V rámci tohto cieľa budú organizované rôzne semináre a pozvané prednášky odborníkov z praxe s cieľom zabezpečiť nielen kontinuálny transfer a výmenu znalostí, ale aj potenciálny rozvoj vzájomnej spolupráce.

 • Výstupy


  Súťaž pre študentov

  1.ročník v akademickom roku 2018/2019, 2.ročník v akademickom roku 2019/2020, oba organizované v spolupráci s klustrom IT Valley Košice.

  Pozvané prednášky, semináre

 • Ako vzniká reálny produkt (Slido Bratislava)
 • Design Thinking (IBM Košice)
 • GDPR v IT (Matúš Čopík)
 • Mobilné technológie (InloopX, NESS KDC Košice, IBM Košice)
 • Testovanie softvéru (FPT Košice, NESS KDC Košice)
 • User experience (ui42 Bratislava, GlobalLogic Košice)
 • Metodológia

  Navrhnutá a otestovaná metodológia na tvorbu digitálnych produktov (link)

  Výučbové materiály, laboratórne modely a dokumentácia k nim

 • Elektronické výučbové materiály pre predmet VApCHZ (link)
 • Elektronické výučbové materiály pre predmet VMIR (link)
 • Laboratórne modely a príslušné dokumentácie v IS Moodle (link)
 • Laboratórium inteligentných inovácií vybudovaný s podporu VSE Holding, a.s. (link)
 • KKUI
  FEI
  CHI