Európska únia

ASFEU
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
OPVaV

Opis projektu pre prioritnú os č. 2:
ITMS kód projektu: 26220220145
Názov projektu: Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí
Žiadateľ: VUJE, a.s.
Partner: Technická univerzita v Košiciach
Trvanie projektu (mesiace): 48
Umiestnenie projektu (NUTS III): Trnavský samosprávny kraj

Ciele projektu

B1 Strategický cieľ projektu

Podpora výskumu veľkosti expozície elektromagnet. poľu prostredníctvom spolupráce podnikateľskej a akademickej sféry pre zvýšenie ochrany životného prostredia.

Projekt priamo podporuje globálny cieľ OP Výskum a vývoj, pretože všetky aktivity projektu sa budú implementovať s cieľom modernizácie a zefektívnenia systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenia infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, pretože jedným z partnerov projektu je aj Technická univerzita v Košiciach.

Projekt umožní aj tvorbu nových pracovných miest a prostredníctvom navrhovaných intervencií sa umožní zvýšiť prestíž výskumu, čo súčastne povedie k zvýšeniu záujmu talentov o bádanie, resp. vyššiu zamestnanosť v tejto sfére.

Projekt je taktiež zameraný na uskutočnenie kritického prieskumu orientovaného na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Prínosom projektu po jeho ukončení bude široké využitie získaných poznatkov orgánmi štátnej a verejnej správy, Ústavom verejného zdravotníctva SR, prevádzkovateľmi zdrojov elektromagnetického žiarenia ako aj odbornou a laickou verejnosťou. Výsledky kritického prieskumu budú využiteľné aj pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí, ktoré bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)).

Výsledkami projektu budú tiež navrh unifikovaného monitorovacieho systému na monitorovanie expozície EMP, internetová aplikácia obsahujúca získané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu, ako aj vytvorené špecializované pracovisko na výskum elektromagnetických polí a dokumentácia s kvantifikáciou vlastností stavebných materiálov s ohľadom na ich ovplyvňovanie veľkosti EMP. Tieto výsledky prispejú k ochrane ŽP, pretože s prejavom globalizácie problémov v životnom prostredí v rámci celej planéty je ľudstvo nútené sa týmito problémami zaoberať nielen z hľadiska vysvetľovania príčin zmien v ŽP, ale aj analyzovaním a obmedzovaním týchto nepriaznivých vplyvov. Zvýšená kvalita ŽP je úzko prepojená na zlepšenie kvality života a podporu zdravia obyvateľstva nielen na Slovensku.

Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk bude zabezpečené prostredníctvom jedného z výstupov projektu, ktorým bude obstaraná moderná technika, čím bude jednoznačne podporená modernizácia výskumu a vývoja. Pre partnera žiadateľa Technickú univerzitu v Košiciach budú v rámci implementácie projektu obstarávané prístroje ako aj ďalšie technické a softverové vybavenie, čím projekt podporí aj skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl.

Zvyšovaním konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska súvisí zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a dá sa povedať, že ekonomika je priamo závislá na výsledkoch a pokrokoch vedy a výskumu, ktorý nie je možné úspešne vykonávať bez potrebnej kvalitnej infraštruktúry, tvoriacej jeden z nevyhnutných východísk pre nárast výskumno-vývojového potenciálu závislého predovšetkým na tvorivom uplatnení poznatkov a inteligencie. Práve touto kombináciou vzniká synergický efekt, ktorý vytvára konkurenčnú výhodu krajiny v porovnaní so zahraničím.

Aktivity projektu jednoznačne umožnia zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov na medzinárodnej úrovni.

B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

 1. Zvyš. miery spolupráce VaV inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu.
 2. Strategický cieľ projektu smeruje k naplneniu daného cieľa výzvy prostredníctvom spolupráce medzi partnermi projektu, ktorými je VUJE, a.s., ako predstaviteľ podnikateľskej sféry a Technická univerzita v Košiciach, ako predstaviteľ akademickej sféry. Dané partnerstvo počas projektu významne posilňuje zvyšovanie miery spolupráce medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou (výskumnými organizáciami) a to prostredníctvom jednotlivých aktivít, na ktorých sa budú aktívne zúčastňovať predstavitelia oboch partnerov projektu. Pretože všetky aktivity sú na seba prepojené a nemôžu byť realizované pri absencii niektorej z nich, sú všetky aktivity projektu nevyhnutné, ako aj účasť oboch partnerov na nich.
 3. Ďalším cieľom výzvy, ktorý je podporovaný strategickým cieľom projektu je podpora existujúcich a budovanie nových spoločných špičkových pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja podnikateľskej/odberateľskej sféry a akademickej sféry, t.j. výskumno–vývojových centier. Projekt prostredníctvom svojich výdavkov na mzdové náklady a náklady na obstaranie technológií jednoznačne významnou mierou podporuje špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zamerané na problematikú výskumu v oblasti elektromagnetických polí, ktoré sa vybuduje v rámci TUKE.

B3 Špecifické ciele projektu

 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
 2. Výskum vplyvu stavebných objektov na veľkosť expozície elektromagnetickému poľu v ich okolí

B4 Väzba na strategický cieľ projektu

Naplnenie špecifických cieľov projektu vytvorí podmienky pre lokalizáciu miest s najvyššími hodnotami expozície elektomagnetickému poľu , a keďže pôjde o spoluprácu VUJE, a. s. s Technickou univerzitou v Košiciach bude podporená aj spolupráca podnikateľskej a akademickej sféry. Tým bude naplnený strategický cieľ predkladaného projektu.

Všetky ciele projektu priamo podporujú aplikovaný VaV v Trnavskom kraji, čím je zabezpečená väzba na príslušné aktivity opatrenia:

 1. realizácia projektov priemyselného výskumu
 2. podpora projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére (MSP aj veľké podniky), vrátane podpory výskumníkov a ich činnosti s cieľom rozvoja nových aktivít podnikov
 3. podpora spolupráce podnikov (MSP aj veľké podniky) s akademickou sférou.

B5 Komplexný opis zámerov projektu

V súčasnej dobe je mnoho úsilia venovaného výskumu účinku elektromagnetických polí (EMP) na zdravie obyvateľstva. V priebehu 20. storočia environmentálne expozície umelo vytváraným EMP v dôsledku stúpajúceho dopytu a spotreby elektriny, technologického pokroku a sociálnych zmien a zmien v štýle života plynulo stúpa. Z dôvodov zabezpečenia dostatočnej ochrany obyvateľov pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí sa v niektorých vyspelých krajinách (najmä Švédsko a USA) presadzuje koncepcia „rozumnej minimalizácie expozície“. Táto koncepcia v praxi znamená prijatie jednoduchých, ľahko uskutočniteľných nenákladných opatrení na minimalizáciu expozície obyvateľov, a to aj v prípade, kedy riziko vyplývajúce z expozície osôb expozície elektromagnetickému poľu nie je výrazné (úrovne expozície sú nižšie ako legislatívou stanovené limity). Príkladom dodržania koncepcie „rozumnej minimalizácie expozície“ môže byť plánovanie výstavby zdravotníckych zariadení, detských ihrísk, škôl a predškolských zariadení do lokalít s najnižšími hodnotami expozície elektromagnetickému poľu. Tento prístup však bez informácii o dosahovaných úrovniach nie je možné aplikovať v praxi.

Aj s týchto dôvodov je projekt zameraný na uskutočnenie kritického prieskumu (realizovaného pomocou praktických meraní, výpočtov a monitorovania) orientovaného na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu a vytvorenie špecializovaného pracoviska na výskum elektromagnetických polí. V súlade s uvedeným zámerom budú práce na projekte zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov, ako vypracovanie digitálnych máp rozloženia EMP vo vybraných mestách SR s počtom obyvateľov na 10 tis., návrh unifikovaného monitorovacieho systému na monitorovanie expozície EMP v mestách vrátane realizácie skúšobnej prevádzky monitorovacej stanice a výskum vplyvu tienenia stien stavebných objektov na rozloženie elektromagnetického poľa v ich okolí.

Zámer projektu teda vychádza z potreby neustáleho zvyšovania kvality životného prostredia (ŽP), ktoré patrí medzi 12 vecných priorít výskumu a vývoja. V tejto súvislosti treba poznamenať, že otázka vplyvu elektromagnetických polí na zdravie človeka je stále otvorená. Vo svete bolo realizovaných množstvo štúdií (niektoré ešte stále prebiehajú) zameraných na kvantifikáciu negatívnych účinkov expozície elektromagnetickému poľu na živé organizmy. Na základe dosiahnutých výsledkov uvedených štúdii však nie je možné jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť vplyv EMP na človeka. Aj preto je „rozumná minimalizácie expozície“ čoraz viac podporovaná koncepcia, ktorou sa uberajú niektoré členské štáty EÚ.

Projekt sa bude implementovať v rámci piatich aktivít, v období od januára 2011 do decembra 2015. Prvé štyri aktivity:

sú orientované na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu, pričom výsledky o dosahovaných úrovniach expozície elektromagnetickému poľu budú priebežne publikované na internete pomocou verejne dostupnej webovej stránky. Objektivizácia expozície bude realizovaná pomocou vzájomne prelínajúcich sa postupov:

Dôvodom použitia týchto postupov je získanie čo najširšej databázy, ktorá bude umožňovať stanoviť najväčšie očakávané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu ako aj skúmanie dosahovaných úrovní s pohľadu urbanistického členenia (administratívna, priemyselná, obytná zóna), časového rozloženie počas dňa, skladby zdrojov a pod.

Výstupom aktivít 1.1 až 1.4 bude:

Piata aktivita 2.1 bude zameraná na výskum vplyvu stavebných objektov na veľkosť expozície elektromagnetickému poľu v ich okolí. V rámci uvedenej aktivity bude vytvorené špecializované pracovisko na výskum elektromagnetických polí, v ktorom počas riešenia projektu bude realizovaný výskum vplyvu koeficientov tienenia stien stavebných objektov v závislosti od frekvencie elektromagnetického žiarenia na rozloženie elektromagnetického poľa v ich okolí. Uvedený výskum bude založený na:

Výstupom uvedenej aktivity bude:

Výsledky projektu ohľadom expozície EMP poľu budú veľmi žiadané a to jednak zo strany obyvateľov, ako aj zo strany samosprávy a štátnych orgánov zaoberajúcich sa problematikou vyhodnocovania vplyvu EMP na človeka. Výstupy projektu v podobe máp expozície osôb elektromagnetickému poľu vybraných miest SR s počtom obyvateľov nad 10 tisíc, môžu byť uplatňované pri rozhodovaniach orgánov štátnej alebo verejnej správy napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod. Na základe publikovaných výsledkov môže Úrad verejného zdravotníctva SR ako orgán verejného zdravotníctva (v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.) vykonávať hodnotenie dopadov na verejné zdravie. Výsledky môžu byť využité aj prevádzkovateľmi telekomunikačných zariadení, prípadne inými výskumnými organizáciami. Informácie o veľkosti expozície elektromagnetickému poľu je možné využiť pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí. Vytvorenie uvedeného informačného systému bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)). V uvedenom uznesení Európsky parlament vyzýva členské štáty EÚ, na sprístupnenie máp zobrazujúce expozíciu EMP a zverejnenie informácií o problematike EMP na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup (bod. 9 Uznesenia EP).

Schopnosť vyvíjať pre spoločnosť prospešné a žiadané prostriedky pre jej rozvoj a pokrok zabezpečí aj dostatok finančných zdrojov priamo od odberateľov alebo z následne vygenerovaných atraktívnych projektov a tak udržať ďalší výskum v tejto oblasti. Preto je cieľom zúčastnených strán projektu, aby jeho výsledky boli na vysokej úrovni, a umožňovali ich široké využitie, keďže projekt spadá do oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Na základe uvedeného popisu je možné výsledky projektu považovať za významný prínos, ktorý prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia, pretože s prejavom globalizácie problémov v životnom prostredí v rámci celej planéty je ľudstvo nútené sa týmito problémami zaoberať nielen z hľadiska vysvetľovania príčin zmien v ŽP, ale aj analyzovaním a obmedzovaním týchto nepriaznivých vplyvov.

Ciele projektu

F1 Názov špecifického cieľa projektu

 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
 2. Výskum vplyvu stavebných objektov na veľkosť expozície elektromagnetickému poľu v ich okolí

F2 Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity aktivita 1.1
Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickému poľu v Trnavskom kraji
Názov špecifického cieľa 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
Cieľ aktivity - Návrh metodiky objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (EMP),
- Vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Trnavského kraja.
Termín realizácie aktivity 01/2011 – 12/2011
Opis aktivity

Funkcia
Problematikou vplyvu elektromagnetických polí (EMP) sa široká verejnosť začala zaoberať až v 80-tich rokoch 20. storočia. Tento záujem podnietili prvé publikované výsledky o nepriaznivom vplyve elektromagnetických polí na zdravie človeka. Od tej doby bolo k problematike vplyvu elektomagnetického poľa na zdravie ľudí vypracovaných množstvo štúdii. No napriek podpore, ktorej sa výskumu vplyvu elektromagnetických polí dostáva zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie alebo Európskej únie a prijatiu limitov na ochranu obyvateľov v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu, negatívne vnímanie tejto problematiky u obyvateľstva neustále rastie (napr. výsledky Eurobarometra č.272a z roku 2007). Túto obavu verejnosti umocňuje zvyšujúci sa počet nových zdrojov elektomagnetického poľa, najmä základňových staníc mobilných operátorov a zariadení telekomunikačných operátorov, ktoré sú umiestňované priamo v mestách. Z tohto dôvodu je dôležité aby obyvateľom boli poskytované informácie o problematike elektromagnetických polí, najmä o dosahovaných úrovniach, prípadne o rizikách a ochranných opatreniach. Zvyšovanie informovanosti je pritom v súlade s uznesením Európskeho parlamentu, ktorý vyzval národné vlády na zabezpečenie jednoduchého prístupu verejnosti k problematike elektomagnetického poľa. Realizáciou uvedeného projektu by sa Slovenská republika zaradila medzi krajiny EÚ, ktoré umožnili jednoduchý prístup obyvateľov k informáciám o dosahovaných úrovniach elektomagnetického poľa.

Aktivita „Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickým poľom v Trnavskom kraji“ je časovo rozdelená na dve časti. V prvej časti budú realizované činnosti zamerané na prípravu technických a softvérových prostriedkov umožňujúcich realizáciu meraní, vrátane návrhu metodiky objektivizácie expozície elektromagnetickému poľu. V druhej časti budú vykonané odborné činnosti, zamerané na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (kritický prieskum). Tieto budú pozostávať s troch vzájomne prelínajúcich sa postupov:

 • matematická simulácia
 • praktické merania,
 • monitorovanie.
Podrobnejší popis postupov je uvedený v metodológii aktivity.
Dôvodom použitia vyššie uvedených postupov je získanie čo najširšej databázy, ktorá bude umožňovať stanoviť najväčšie očakávané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu ako aj skúmanie dosahovaných úrovní s pohľadu lokalít (administratívna, priemyselná, obytná zóna), časového rozloženie počas dňa, skladby zdrojov apod.
Tieto skutočnosti musí rešpektovať aj metodika objektivizácie expozície elektromagnetickému poľu, ktorá bude navrhnutá pre každý použitý postup (simulácia, merania, monitorovanie). Navrhnutá metodika sa bude využívať aj v ďalších aktivitách tohto projektu. Postup prác je pritom navrhnutý tak, aby časť pracovníkov, ktorí budúzabezpečovať objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu v jednotlivých mestách, sa podieľali aj na príprave metodiky, meracieho aparátu a príprave ďalších prostriedkov slúžiacich pre naplnenie stanoveného cieľa.

Čas
Aktivita bude trvať 12 mesiacov.

Vstupy

 • Personálne zabezpečenie:
  Činnosti realizované v rámci riešenia uvedenej aktivity, zameranej na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu miest Trnavského kraja budú zabezpečovať skúsení pracovníci VUJE, a.s. a Technickej univerzity v Košiciach.
 • Technické vybavenie:
  Na realizáciu tejto aktivity potrebujeme obstarať:
  • 1ks monitorovaciu stanicu elektromagnetického poľa,
  • 2ks selektívny merací prístroj na meranie vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa,
  • 1ks širokopásmový merací prístroj,
  • 2ks výpočtový software na výpočet elektromagnetického poľa, 4ks pracovná stanica,
  • 2ks geografický informačný systém,
  • 1 ks digitálne mapy,
  • 2ks notebook.
  • 1 kus univerzálny programový systém pracujúci s metódou konečných prvkov
  Pri realizácii budú využité aj existujúce prístrojové a technické vybavenie žiadateľa a partnera.
 • Priestory:
  Vyhodnotenie získaných poznatkov bude prebiehať v laboratóriách VUJE, a.s. a TUKE

Výstup
Výsledkom vyššie uvedených činností bude dokumentácia s navrhnutou metodikou objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu a DVD obsahujúce vypracované elektronické mapy rozloženia elektromagnetického poľa pre 10 miest Trnavského kraja. (Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Sereď, Galanta, Skalica, Šamorín, Holíč). Metodika bude potom použitá aj pre nasledujúce aktivity 1.2., 1.3. a 1.4.

Metodológia aktivity

Pre dosiahnutie stanovených cieľov budú použité nasledovné metódy:
Prístroje a materiály potrebné na realizáciu aktivity budú obstarané v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 • Vytvorenie 3D modelov miest a výpočet úrovne elektromagnetického poľa.
  Základom úspešného vytvorenia 3D-modelov vybraných miest Trnavského kraja, využiteľných na výpočet priestorového rozloženia úrovní expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu je kvalitne pripravená dokumentácia. Ide o podklady získané analýzou zdrojov elektromagnetického poľa (umiestnenie a technické informácie o rádiových, televíznych, mobilných, resp. iných vysielačoch), ako aj o geografické podklady (profily terénu, rozmiestnenie objektov a budov v mestách). Po spracovaní uvedených informácií je možné pre jednotlivé vybrané mestá vytvoriť vo vhodnom softvérovom prostredí ich digitálne modely, rozšírené o zdroje elektromagnetického poľa (EMP). Ďalším nevyhnutným krokom, zabezpečujúcim správnosť vypočítaných výsledkov, je verifikácia pripravených modelov, po ktorej môžu nasledovať samotné výpočty realizované na špecializovaných výpočtových programoch (niektoré výpočty budú realizované na modeloch zohľadňujúcich reálne fyzikálne podmienky). Výsledky výpočtov budú následne spracované do databázy (obsahujúcej výsledky výpočtov, meraní a monitorovania), z ktorej bude možné generovať potrebné výstupy, využiteľné pri optimalizácii postupu merania, výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí pre intravilány jednotlivých miest s počtom obyvateľov nad 10 tisíc. Pri realizácii vyššie uvedených činností budú využité teoretické a praktické skúsenosti získané počas riešenia projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-0399-06 a APVV-99-021604). Spomínané projekty boli zamerané na problematiku merania a výpočtu elektromagnetických polí v okolí vonkajších silových vedení a v priestoroch vonkajších rozvodní 110 kV až 400 kV, v rámci ktorých bola o.i. navrhnutá a overená metodika na výpočet úrovní elektomagnetického poľa, ktorá sa ďalej prakticky využíva.
 • Realizácia praktických meraní
  Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom odseku, samotnej realizácii meraní bude predchádzať plánovanie a optimalizácia trasy merania, realizovaná v súlade s navrhnutou metodikou objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu . Účelom je realizovať merania len v miestach s vyššími úrovňami expozície elektromagnetickému poľu, ktoré budú definované GPS súradnicami. Miesta merania budú určené na základe výsledkov realizovaných výpočtov ako aj informácií získaných z analýzy zdrojov elektomagnetického poľa. Merania v jednotlivých mestách budú uskutočňovať dva dvojčlenné tímy pomocou mobilných meracích jednotiek, ktoré budú vybavené príslušnou meracou technikou (kalibrované širokopásmové a selektívne prístroje na meranie úrovne expozície elektromagnetickému poľu), navigačným GPS prístrojom na určenie polohy, ako aj ďalšími pomocnými zariadeniami umožňujúcimi spoľahlivý priebeh merania (napájanie prístrojov, archivácia a odosielanie nameraných dát a pod.). Dôraz bude kladený na modulárnosť a jednoduchú inštaláciu celého meracieho príslušenstva, tak aby realizácia meraní bola možná aj v miestach, do ktorých nie je možný vjazd automobilu. Realizácia meraní bude uskutočnená v súlade s príslušnými legislatívnymi (napr. Nariadenie vlády SR č. 534/2007) a technickými normami (napr. STN EN 50413 a STN EN 50492). Všetky namerané dáta budú priebežne odosielané na určené pracovisko, kde budú ďalej spracovávané a analyzované. Výsledky meraní budú súčasťou databázy a spolu s ďalšími získanými výsledkami (výpočet, monitorovania) budú slúžiť pri výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí. V rámci Trnavského kraja sa predpokladá s realizáciou niekoľko tisíc meraní.
 • Monitorovanie úrovní elektromagnetického poľa
  Podobne ako v prípade meraní, ktoré sú popísané v predchádzajúcom bode, bude nasadeniu monitorovacieho systému predchádzať fáza plánovania a prípravy. Miesta na nasadenie monitorovacieho systému elektromagnetických polí budú určené podľa metodiky objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Účelom je nasadiť monitorovací systém na takých miestach, aby na základe získaných výsledkov bolo možné skúmať dosahované úrovne elektomagnetického poľa z pohľadu lokality, zdrojov elektomagnetického poľa, časového priebehu nameraných hodnôt, prípadne ďalších súvislostí. Monitorovanie rozloženia úrovní elektomagnetického poľa bude realizované selektívnou monitorovacou stanicou, ktorá bude zaznamenávať časový priebeh úrovní elektomagnetického poľa v skúmanom mieste za dlhší časový interval (niekoľko desiatok dní). Monitorovacia stanica bude po uplynutí zvoleného času premiestnená na ďalšie vytypované miesto. Monitorovanie bude realizované v súlade s platnými legislatívnymi a technickými požiadavkami, pričom výsledky monitorovania budú denne zasielané na určené pracovisko. Tam budú ďalej spracovávané a vyhodnocované. Rovnako aj v tomto prípade budú výsledky archivované v pripravenej databáze. Skúsenosti získané pri realizácii monitorovania budú v poslednom roku riešenia projektu (aktivita č. 1.4) využité na návrh unifikovaného monitorovacieho systému.
 • Vytvorenie máp
  Pre vytvorenie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Trnavského kraja budú použité dostupné hodnoty úrovni elektomagnetického poľa získané výpočtami a realizáciou meraní. Mapy rozloženia elektomagnetického poľa budú vytvorené pomocou špecializovaného softvéru (GIS – geografický informačný systém) obsahujúceho príslušné analytické nástroje. Výsledné mapy budú upravované do podoby, ktorá umožní ich využitie pri výskume rozloženia elektromagnetických polí, s dôrazom na ich dostatočnú podrobnosť a čitateľnosť.

Uskutočnený kritický prieskum úrovní elektromagnetického poľa v mestách Trnavského kraja s počtom obyvateľov nad 10 tisíc (Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Sereď, Galanta, Skalica, Šamorín, Holíč) prispeje k zvýšeniu ochrany obyvateľov:

 • Zistené výsledky o dosahovaných úrovniach expozície elektromagnetickému poľu budú priebežne publikované na internete. Tieto informácie potom môžu prispieť k rozhodovaniu orgánov štátnej alebo verejnej správy napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Zvýšením informovanosti občanov sa zvýši ich angažovanosť a povedomie v oblasti elektromagnetických polí.
Výstupy (výsledky) aktivity

Výstupom aktivity bude DVD s obsahom:

 • Metodika na objektivizáciu expozície elektromagnetickým poľom v mestských sídlach,
 • Elektronické mapy rozloženia úrovne expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu pre mestá Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Sereď, Galanta, Skalica, Šamorín, Holíč v Trnavskom kraji.
Zodpovedná osoba doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Odborní pracovníci

Odborní pracovníci boli vybratí na realizáciu danej aktivity na základe ich teoretických a praktických skúseností.

Výskumní pracovníci:
Ing. Daniel Hodulík
Ing. Ľubomíra Kšiňanová
Ing Miroslav Arnold
Ing. Róbert Česnek
Doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Ing. Eva Kolláriková
Ing. Anton Kurinec
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
doc. Ing Alexander Mészáros, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Ing. Michal Savčák
Ing. Ľuboš Skurčák
Ing. Juraj Kováč
Ing. Jozef Madanský
Ing. Ľubomír Šitár
Ing. Peter Bojda
Ing. Marek Dudáš
Ing. Radovan Sloboda
Ing. Viera Bartová
Ing. Simona Blahová
Ing. Michal Dekýš
Ing. Andrej Kriško
Ing. Vladimír Kuchta
Dr. Ing. Bystrík Dolník
Ing. Dušan Tomek
Ing. Ladislav Kotoulek

Pomocní technickí pracovníci:
Ľubica Kobetičová
Eva Bednáriková

Technici:
Jozef Sloboda
Branislav Budinský
Ivan Bielik
Jozef Dancák
Martin Fiľák
Michal Lakuš
Ing. Pavol Kurpaš
Martin Sekereš
Milan Belovič
Pavol Novák

Na realizácii aktivity sa budú podilať ešte 4 noví pracovníci v pozícii technik, ktorí budú vybraní na začiatku realizácie tejto aktivity.

Náplň práce všetkých pracovníkov:

Výskumní pracovníci
Výskumní pracovníci v rámci projektu budú navrhovať metodiku na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu, navrhovať spôsob overenia navrhnutej metodiky. V oblasti modelovania budú vykonávať analýzu zdrojov elektromagnetických polí, vykonávať finálne spracovanie modelov, ich verifikáciu, výpočet a analýzu výsledkov. V oblasti merania budú vykonávať optimalizáciu trasy meraní, analýzu a vyhodnotenie výsledkov vrátane realizácie výstupov. V oblasti monitorovania budú navrhovať a plánovať umiestnenie monitorovacej stanice (vrátane jej inštalácie), analyzovať a vyhodnocovať získané dáta a skúsenosti, na základe ktorých realizujú návrh unifikovaného monitorovacieho systému. V oblasti spracovania výstupov budú spravovať databázy získaných dát, navrhovať a optimalizovať nástroje na prácu s údajmi, budú zabezpečovať vytvorenie a úpravy internetovej aplikácie, vypracovávať mapy expozície. Búdu vypracovávať nevyhnutnú technickú dokumentáciu a zabezpečovať publikačnú činnosť.

Technickí pracovníci
Technickí pracovníci budú spolupracovať s výskumnými pracovníkmi na zabezpečovaní potrebných činností. Pod ich vedením budú technický pracovníci zabezpečovať prípravu technických a softvérových prostriedkov na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu, analýzu zdrojov elektromagnetického žiarenia, spracovanie podkladov pre realizáciu výpočtov, prípravu a inštaláciu monitorovacej stanice, prípravu podkladov pre vytvorenie expozičných máp. Samostatne budú realizovať merania na overenie metodiky ako aj merania expozície elektromagnetickému poľu podľa vypracovaného postupu. Pre činnosti zabezpečované výskumnými pracovníkmi budú pripravovať potrebné podklady a vstupy, vrátane spracovania dát do požadovanej formy.

Pomocní technickí pracovníci
Budú zabezpečovať spracovanie údajov podľa pokynov výskumných pracovníkov do požadovanej formy (vypĺňanie vytvorených tabuliek, zostáv a pod.)

Spôsob získavania spätnej väzby Realizácia aktivity bude podliehať osobe zodpovednej za danú aktivitu. Dôležité otázky a prípadné problémy bude riešiť zodpovedná osoba za aktivitu v spolupráci s manažérom projektu. O výsledkoch tejto aktivity sa budú viesť správy. Informovanie členov riešiteľského tímu o postupe riešenia bude zabezpečovať manažér projektu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak, aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.
Očakávaný dosah aktivity
 • Výsledky bude možné v priebehu riešenia alebo po jeho ukončení využívať v rozhodovacom procese orgánov štátnej a verejnej správy, napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Informácie o dosahovaných úrovniach elektromagnetických polí v mestách Trnavského kraja získané v aktivite 1.1, vrátane vypracovaných máp, je možné využiť pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí. Vytvorenie uvedeného informačného systému bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)). V uvedenom uznesení Európsky parlament vyzýva členské štáty EÚ, na sprístupnenie máp zobrazujúce expozíciu elektomagnetickému poľu a zverejnenie informácií o problematike elektomagnetického poľa na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup (bod. 9 Uznesenia EP).
 • V súvislosti s vyššie uvedeným uznesením Európskeho parlamentu sú získané výsledky využiteľné aj pre prípravu výročnej správy Európskej komisie o úrovni elektromagnetického žiarenia v EÚ, o jeho zdrojoch a opatreniach prijatých v EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu ochranu zdravia ľudí a životného prostredia (bod. 12 Uznesenia EP).
 • Ďalšie možnosti využitia získaných výsledkov je možné očakávať u prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetických polí (mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, elektroenergetické a telekomunikačné spoločnosti), ktoré ich môžu využiť v procese plánovania a prípravy nových zariadení (zdrojov elektomagnetického poľa).
 • Úrad verejného zdravotníctva SR alebo výskumné organizácie predstavujú ďalšiu skupinu, ktorá môže výsledky využiť ako vstupné informácie pre ďalšie špecializované analýzy a hodnotenia.
 • Publikovanie výsledkov prispeje k lepšej informovanosti obyvateľov (podľa osobitnej správy Eurobarometra týkajúcej sa elektromagnetických polí (č. 272a z júna 2007) má väčšina občanov pocit, že ich verejné orgány v dostatočnej miere neinformujú o opatreniach na ich ochranu pred elektomagnetického poľa).
Náklady/výdavky na realizáciu aktivity Celkové výdavky na realizáciu: 1 512 816,57 EUR
Zodpovednosť za implementáciu aktivity Za implementáciu aktivity bude zodpovedný VUJE, a.s. a TUKE. Vedecký tím žiadateľa a jeho partnera realizuje túto aktivitu spoločne vzhľadom na nevyhnutnosť súbežne prebiehajúcich činností oboch partnerských tímov tejto aktivity pre potreby dosiahnutia špecifického cieľa projektu.

F2 Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity aktivita 1.2
Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickému poľu v Nitrianskom a Trenčianskom kraji
Názov špecifického cieľa 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
Cieľ aktivity Vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
Termín realizácie aktivity 01/2012 – 12/2012
Opis aktivity

Funkcia
Aktivita 1.2 „Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickým poľom v Nitrianskom a Trenčianskom kraji“ je zameraná na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (kritický prieskum). Objektivizácia expozície bude, rovnako ako v predchádzajúcej aktivite, realizovaná pomocou vzájomne prelínajúcich sa postupov:

 • matematická simulácia
 • praktické merania,
 • monitorovanie.
Podrobnejší popis postupov je uvedený v metodológii aktivity.
Dôvodom použitia vyššie uvedených postupov je získanie čo najširšej databázy, ktorá bude umožňovať stanoviť najväčšie očakávané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu ako aj skúmanie dosahovaných úrovní s pohľadu lokalít (administratívna, priemyselná, obytná zóna), časového rozloženie počas dňa, skladby zdrojov a pod.

Čas
Aktivita bude trvať 12 mesiacov.

Vstupy

 • Personálne zabezpečenie:
  Činnosti realizované v rámci riešenia uvedenej aktivity, zameranej na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu miest Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja budú zabezpečovať skúsení pracovníci VUJE, a.s. a Technickej univerzity v Košiciach.
 • Technické vybavenie:
  Na realizáciu tejto aktivity sa využijú prístroje a technické vybavenie obstarané pri riešení aktivity č.1.1 ako aj existujúce prístrojové a technické vybavenie žiadateľa a partnera.
 • Priestory:
  Vyhodnotenie získaných poznatkov bude prebiehať v laboratóriách VUJE, a.s. a TUKE

Výstup
Výsledkom vyššie uvedených činností bude DVD s vypracovanými elektronickými mapami rozloženia elektromagnetického poľa pre 21 miest Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja (Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce, Štúrovo, Kolárovo, Šurany, Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Handlová, Myjava, Nová Dubnica).

Metodológia aktivity

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa (výskum rozloženia elektromagnetických polí a vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja ) budú použité nasledovné metódy:

 • Vytvorenie 3D modelov miest a výpočet úrovne elektromagnetického poľa.
  Základom úspešného vytvorenia 3D-modelov vybraných miest Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, využiteľných na výpočet priestorového rozloženia úrovní expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu je kvalitne pripravená dokumentácia. Ide o podklady získané analýzou zdrojov elektromagnetického poľa (umiestnenie a technické informácie o rádiových, televíznych, mobilných, resp. iných vysielačoch), ako aj o geografické podklady (profily terénu, rozmiestnenie objektov a budov v mestách). Po spracovaní uvedených informácií je možné pre jednotlivé vybrané mestá vytvoriť vo vhodnom softvérovom prostredí ich digitálne modely, rozšírené o zdroje elektromagnetického poľa (EMP). Ďalším nevyhnutným krokom, zabezpečujúcim správnosť vypočítaných výsledkov, je verifikácia pripravených modelov, po ktorej nasledujú samotné výpočty realizované na špecializovaných výpočtových programoch (niektoré výpočty budú realizované na modeloch zohľadňujúcich reálne fyzikálne podmienky). Výsledky výpočtov budú následne spracované do databázy (obsahujúcej výsledky výpočtov, meraní a monitorovania), z ktorej bude možné generovať potrebné výstupy, využiteľné pri optimalizácii postupu merania, výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí pre intravilány jednotlivých miest s počtom obyvateľov nad 10 tisíc. Pri realizácii vyššie uvedených činností budú využité teoretické a praktické skúsenosti získané počas riešenia aktivity 1.1, ako aj riešenia projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-0399-06 a APVV-99-021604). Spomínané projekty boli zamerané na problematiku merania a výpočtu elektromagnetických polí v okolí vonkajších silových vedení a v priestoroch vonkajších rozvodní 110 kV až 400 kV, v rámci ktorých bola o.i. navrhnutá a overená metodika na výpočet úrovní elektomagnetického poľa, ktorá sa ďalej prakticky využíva.
 • Realizácia praktických meraní
  Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom odseku, samotnej realizácii meraní bude predchádzať plánovanie a optimalizácia trasy merania, realizovaná v súlade s navrhnutou metodikou objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu . Účelom je realizovať merania len v miestach s vyššími úrovňami expozície elektromagnetickému poľu, ktoré budú definované GPS súradnicami. Miesta merania budú určené na základe výsledkov realizovaných výpočtov ako aj informácií získaných z analýzy zdrojov elektomagnetického poľa. Merania v jednotlivých mestách budú uskutočňovať dva dvojčlenné tímy pomocou mobilných meracích jednotiek, ktoré budú vybavené príslušnou meracou technikou (kalibrované širokopásmové a selektívne prístroje na meranie úrovne expozície elektromagnetickému poľu), navigačným GPS prístrojom na určenie polohy, ako aj ďalšími pomocnými zariadeniami umožňujúcimi spoľahlivý priebeh merania (napájanie prístrojov, archivácia a odosielanie nameraných dát a pod.). Dôraz bude kladený na modulárnosť a jednoduchú inštaláciu celého meracieho príslušenstva, tak aby realizácia meraní bola možná aj v miestach, do ktorých nie je možný vjazd mobilnej meracej jednotky. Realizácia meraní bude uskutočnená v súlade s príslušnými legislatívnymi (napr. Nariadenie vlády SR č. 534/2007) a technickými normami (napr. STN EN 50413 a STN EN 50492). Všetky namerané dáta budú priebežne odosielané na určené pracovisko, kde budú ďalej spracovávané a analyzované. Výsledky meraní budú súčasťou databázy a spolu s ďalšími získanými výsledkami (výpočet, monitorovania) budú slúžiť pri výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí. V rámci Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja sa predpokladá s realizáciou niekoľko tisíc meraní.
 • Monitorovanie úrovní elektromagnetického poľa
  Podobne ako v prípade meraní, ktoré sú popísané v predchádzajúcom bode, bude nasadeniu monitorovacieho systému predchádzať fáza plánovania a prípravy. Miesta na nasadenie monitorovacieho systému elektromagnetických polí budú určené podľa metodiky objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Účelom je nasadiť monitorovací systém na takých miestach, aby na základe získaných výsledkov bolo možné skúmať dosahované úrovne elektomagnetického poľa s pohľadu lokality, zdrojov elektomagnetického poľa, časového priebehu nameraných hodnôt, prípadne ďalších súvislostí. Monitorovanie rozloženia úrovní elektomagnetického poľa bude realizované selektívnou monitorovacou stanicou, ktorá bude zaznamenávať časový priebeh úrovní elektomagnetického poľa v skúmanom mieste za dlhší časový interval (niekoľko desiatok dní). Monitorovacia stanica bude po uplynutí zvoleného času premiestnená na ďalšie vytypované miesto. Monitorovanie bude realizované v súlade s platnými legislatívnymi a technickými požiadavkami, pričom výsledky monitorovania budú denne zasielané na určené pracovisko. Tam budú ďalej spracovávané a vyhodnocované. Rovnako aj v tomto prípade budú výsledky archivované v pripravenej databáze. Skúsenosti získané pri realizácii monitorovania budú v poslednom roku riešenia projektu (aktivita č. 1.4) využité na návrh unifikovaného monitorovacieho systému.
 • Vytvorenie máp
  Pre vytvorenie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja budú použité dostupné hodnoty úrovni elektomagnetického poľa získané výpočtami a realizáciou meraní. Mapy rozloženia elektomagnetického poľa budú vytvorené pomocou špecializovaného geografického informačného systému. Výsledné mapy budú upravované do podoby, ktorá umožní ich využitie pri výskume rozloženia elektromagnetických polí, s dôrazom na zabezpečenie ich dostatočnej podrobnosti a čitateľnosti.

Uskutočnený kritický prieskum úrovní elektromagnetického poľa v mestách Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja s počtom obyvateľov nad 10 tisíc (Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce, Štúrovo, Kolárovo, Šurany, Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Handlová, Myjava, Nová Dubnica) prispeje k zvýšeniu ochrany obyvateľov:

 • Zistené výsledky o dosahovaných úrovniach expozície elektromagnetickému poľu budú priebežne publikované na internete. Tieto informácie potom môžu prispieť k rozhodovaniu orgánov štátnej alebo verejnej správy napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Zvýšením informovanosti občanov sa zvýši ich angažovanosť a povedomie v oblasti elektromagnetických polí.
Výstupy (výsledky) aktivity

DVD nosiče s elektronickými mapami rozloženia úrovne expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu pre mestá Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce, Štúrovo, Kolárovo, Šurany, Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Handlová, Myjava, Nová Dubnica v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Zodpovedná osoba doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Odborní pracovníci

Odborní pracovníci boli vybratí na realizáciu danej aktivity na základe ich teoretických a praktických skúseností.

Výskumní pracovníci:
Ing. Daniel Hodulík
Ing. Ľubomíra Kšiňanová
Ing Miroslav Arnold
Ing. Róbert Česnek
Doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Ing. Eva Kolláriková
Ing. Anton Kurinec
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
doc. Ing Alexander Mészáros, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Ing. Michal Savčák
Ing. Ľuboš Skurčák
Ing. Juraj Kováč
Ing. Jozef Madanský
Ing. Ľubomír Šitár
Ing. Peter Bojda
Ing. Marek Dudáš
Ing. Radovan Sloboda
Ing. Viera Bartová
Ing. Simona Blahová
Ing. Michal Dekýš
Ing. Andrej Kriško
Ing. Vladimír Kuchta
Dr. Ing. Bystrík Dolník
Ing. Dušan Tomek
Ing. Ladislav Kotoulek

Pomocní technickí pracovníci:
Ľubica Kobetičová
Eva Bednáriková

Technici:
Jozef Sloboda
Branislav Budinský
Ivan Bielik
Jozef Dancák
Martin Fiľák
Michal Lakuš
Ing. Pavol Kurpaš
Martin Sekereš
Milan Belovič
Pavol Novák

Na realizácii aktivity sa budú podilať ešte 4 noví pracovníci v pozícii technik, ktorí budú vybraní na začiatku realizácie tejto aktivity.

Náplň práce výskumných pracovníkov, technikov a pomocných technických pracovníkov je popísaná v aktivite 1.1.

Spôsob získavania spätnej väzby Realizácia aktivity bude podliehať osobe zodpovednej za danú aktivitu. Dôležité otázky a prípadné problémy bude riešiť zodpovedná osoba za aktivitu v spolupráci s manažérom projektu. O výsledkoch tejto aktivity sa budú viesť správy. Informovanie členov riešiteľského tímu o postupe riešenia bude zabezpečovať manažér projektu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak, aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.
Očakávaný dosah aktivity
 • Výsledky bude možné v priebehu riešenia alebo po jeho ukončení využívať v rozhodovacom procese orgánov štátnej a verejnej správy, napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Informácie o dosahovaných úrovniach elektromagnetických polí v mestách Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja získané v aktivite 1.2, vrátane vypracovaných máp, je možné využiť pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí. Vytvorenie uvedeného informačného systému bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)). V uvedenom uznesení Európsky parlament vyzýva členské štáty EÚ, na sprístupnenie máp zobrazujúce expozíciu elektomagnetickému poľu a zverejnenie informácií o problematike elektomagnetického poľa na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup (bod. 9 Uznesenia EP).
 • V súvislosti s vyššie uvedeným uznesením Európskeho parlamentu sú získané výsledky využiteľné aj pre prípravu výročnej správy Európskej komisie o úrovni elektromagnetického žiarenia v EÚ, o jeho zdrojoch a opatreniach prijatých v EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu ochranu zdravia ľudí a životného prostredia (bod. 12 Uznesenia EP).
 • Ďalšie možnosti využitia získaných výsledkov je možné očakávať u prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetických polí (mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, elektroenergetické a telekomunikačné spoločnosti), ktoré ich môžu využiť v procese plánovania a prípravy nových zariadení (zdrojov elektomagnetického poľa).
 • Úrad verejného zdravotníctva SR alebo výskumné organizácie predstavujú ďalšiu skupinu, ktorá môže výsledky využiť ako vstupné informácie pre ďalšie špecializované analýzy a hodnotenia.
 • Publikovanie výsledkov prispeje k lepšej informovanosti obyvateľov (podľa osobitnej správy Eurobarometra týkajúcej sa elektromagnetických polí (č. 272a z júna 2007) má väčšina občanov pocit, že ich verejné orgány v dostatočnej miere neinformujú o opatreniach na ich ochranu pred elektomagnetickým žiarením).
Náklady/výdavky na realizáciu aktivity Celkové výdavky na realizáciu: 803 277,99 EUR
Zodpovednosť za implementáciu aktivity Za implementáciu aktivity bude zodpovedný VUJE, a.s. a TUKE. Vedecký tím žiadateľa a jeho partnera realizuje túto aktivitu spoločne vzhľadom na nevyhnutnosť súbežne prebiehajúcich činností oboch partnerských tímov tejto aktivity pre potreby dosiahnutia špecifického cieľa projektu.

F2 Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity aktivita 1.3
Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickému poľu v Žilinskom a Banskobystrickom kraji
Názov špecifického cieľa 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
Cieľ aktivity Vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Žilinského a Banskobystrického kraja.
Termín realizácie aktivity 01/2013 – 12/2013
Opis aktivity

Funkcia
Aktivita 1.3 „Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickým poľom v Žilinskom a Banskobystrickom kraji“ je zameraná na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (kritický prieskum). Objektivizácia expozície bude, rovnako ako v predchádzajúcich aktivitách, realizovaná pomocou vzájomne prelínajúcich sa postupov:

 • matematická simulácia
 • praktické merania,
 • monitorovanie.
Podrobnejší popis postupov je uvedený v metodológii aktivity.
Dôvodom použitia vyššie uvedených postupov je získanie čo najširšej databázy, ktorá bude umožňovať stanoviť najväčšie očakávané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu ako aj skúmanie dosahovaných úrovní s pohľadu lokalít (administratívna, priemyselná, obytná zóna), časového rozloženie počas dňa, skladby zdrojov a pod.

Čas
Aktivita bude trvať 12 mesiacov.

Vstupy

 • Personálne zabezpečenie:
  Činnosti realizované v rámci riešenia uvedenej aktivity, zameranej na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu miest Žilinského a Banskobystrického kraja budú zabezpečovať skúsení pracovníci VUJE, a.s. a Technickej univerzity v Košiciach.
 • Technické vybavenie:
  Na realizáciu tejto aktivity sa využijú prístroje a technické vybavenie obstarané pri riešení aktivity č.1.1 ako aj existujúce prístrojové a technické vybavenie žiadateľa a partnera.
 • Priestory:
  Vyhodnotenie získaných poznatkov bude prebiehať v laboratóriách VUJE, a.s. a TUKE

Výstup
Výsledkom vyššie uvedených činností budú DVD nosiče s vypracovanými elektronickými mapami rozloženia elektromagnetického poľa pre 19 miest Žilinského a Banskobystrického kraja (Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké nové Mesto, Bytča, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno, Žiar nad Hronom, Detva, Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica, Fiľakovo).

Metodológia aktivity

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa (výskum rozloženia elektromagnetických polí a vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Žilinského a Banskobystrického kraja ) budú použité nasledovné metódy:

 • - Vytvorenie 3D modelov miest a výpočet úrovne elektromagnetického poľa.
  Základom úspešného vytvorenia 3D-modelov vybraných miest Žilinského a Banskobystrického kraja, využiteľných na výpočet priestorového rozloženia úrovní expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu je kvalitne pripravená dokumentácia. Ide o podklady získané analýzou zdrojov elektromagnetického poľa (umiestnenie a technické informácie o rádiových, televíznych, mobilných, resp. iných vysielačoch), ako aj o geografické podklady (profily terénu, rozmiestnenie objektov a budov v mestách). Po spracovaní uvedených informácií je možné pre jednotlivé vybrané mestá vytvoriť vo vhodnom softvérovom prostredí ich digitálne modely, rozšírené o zdroje elektromagnetického poľa (EMP). Ďalším nevyhnutným krokom, zabezpečujúcim správnosť vypočítaných výsledkov, je verifikácia pripravených modelov, po ktorej nasledujú samotné výpočty realizované na špecializovaných výpočtových programoch (niektoré výpočty budú realizované na modeloch zohľadňujúcich reálne fyzikálne podmienky). Výsledky výpočtov budú následne spracované do databázy (obsahujúcej výsledky výpočtov, meraní a monitorovania), z ktorej bude možné generovať potrebné výstupy, využiteľné pri optimalizácii postupu merania, výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí pre intravilány jednotlivých miest s počtom obyvateľov nad 10 tisíc. Pri realizácii vyššie uvedených činností budú využité teoretické a praktické skúsenosti získané počas riešenia predchádzajúcich aktivít ako aj riešenia projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-0399-06 a APVV-99-021604). Spomínané projekty boli zamerané na problematiku merania a výpočtu elektromagnetických polí v okolí vonkajších silových vedení a v priestoroch vonkajších rozvodní 110 kV až 400 kV, v rámci ktorých bola o.i. navrhnutá a overená metodika na výpočet úrovní elektomagnetického poľa, ktorá sa ďalej prakticky využíva.
 • Realizácia praktických meraní
  Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom odseku, samotnej realizácii meraní bude predchádzať plánovanie a optimalizácia trasy merania, realizovaná v súlade s navrhnutou metodikou objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu . Účelom je realizovať merania len v miestach s vyššími úrovňami expozície elektromagnetickému poľu, ktoré budú definované GPS súradnicami. Miesta merania budú určené na základe výsledkov realizovaných výpočtov ako aj informácií získaných z analýzy zdrojov elektomagnetického poľa. Merania v jednotlivých mestách budú uskutočňovať dva dvojčlenné tímy pomocou mobilných meracích jednotiek, ktoré budú vybavené príslušnou meracou technikou (kalibrované širokopásmové a selektívne prístroje na meranie úrovne expozície elektromagnetickému poľu), navigačným GPS prístrojom na určenie polohy, ako aj ďalšími pomocnými zariadeniami umožňujúcimi spoľahlivý priebeh merania (napájanie prístrojov, archivácia a odosielanie nameraných dát a pod.). Dôraz bude kladený na modulárnosť a jednoduchú inštaláciu celého meracieho príslušenstva, tak aby realizácia meraní bola možná aj v miestach, do ktorých nie je možný vjazd mobilnej meracej jednotky. Realizácia meraní bude uskutočnená v súlade s príslušnými legislatívnymi (napr. Nariadenie vlády SR č. 534/2007) a technickými normami (napr. STN EN 50413 a STN EN 50492). Všetky namerané dáta budú priebežne odosielané na určené pracovisko, kde budú ďalej spracovávané a analyzované. Výsledky meraní budú súčasťou databázy a spolu s ďalšími získanými výsledkami (výpočet, monitorovania) budú slúžiť pri výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí. V rámci Žilinského a Banskobystrického kraja sa predpokladá s realizáciou niekoľko tisíc meraní.
 • Monitorovanie úrovní elektromagnetického poľa
  Podobne ako v prípade meraní, ktoré sú popísané v predchádzajúcom bode, bude nasadeniu monitorovacieho systému predchádzať fáza plánovania a prípravy. Miesta na nasadenie monitorovacieho systému elektromagnetických polí budú určené podľa metodiky objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Účelom je nasadiť monitorovací systém na takých miestach, aby na základe získaných výsledkov bolo možné skúmať dosahované úrovne elektomagnetického poľa s pohľadu lokality, zdrojov elektomagnetického poľa, časového priebehu nameraných hodnôt, prípadne ďalších súvislostí. Monitorovanie rozloženia úrovní elektomagnetického poľa bude realizované selektívnou monitorovacou stanicou, ktorá bude zaznamenávať časový priebeh úrovní elektomagnetického poľa v skúmanom mieste za dlhší časový interval (niekoľko desiatok dní). Monitorovacia stanica bude po uplynutí zvoleného času premiestnená na ďalšie vytypované miesto. Monitorovanie bude realizované v súlade s platnými legislatívnymi a technickými požiadavkami, pričom výsledky monitorovania budú denne zasielané na určené pracovisko. Tam budú ďalej spracovávané a vyhodnocované. Rovnako aj v tomto prípade budú výsledky archivované v pripravenej databáze. Skúsenosti získané pri realizácii monitorovania budú v poslednom roku riešenia projektu (aktivita č. 1.4) využité na návrh unifikovaného monitorovacieho systému.
 • Vytvorenie máp
  Pre vytvorenie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Žilinského a Banskobystrického kraja budú použité dostupné hodnoty úrovni elektomagnetického poľa získané výpočtami a realizáciou meraní. Mapy rozloženia elektomagnetického poľa budú vytvorené pomocou špecializovaného geografického informačného systému. Výsledné mapy budú upravované do podoby, ktorá umožní ich využitie pri výskume rozloženia elektromagnetických polí, s dôrazom na zabezpečenie ich dostatočnej podrobnosti a čitateľnosti.
  Uskutočnený kritický prieskum úrovní elektromagnetického poľa v mestách Žilinského a Banskobystrického kraja s počtom obyvateľov nad 10 tisíc (Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké nové Mesto, Bytča, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno, Žiar nad Hronom, Detva, Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica, Fiľakovo) prispeje k zvýšeniu ochrany obyvateľov:
 • Zistené výsledky o dosahovaných úrovniach expozície elektromagnetickému poľu budú priebežne publikované na internete. Tieto informácie potom môžu prispieť k rozhodovaniu orgánov štátnej alebo verejnej správy napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Zvýšením informovanosti občanov sa zvýši ich angažovanosť a povedomie v oblasti elektromagnetických polí.
Výstupy (výsledky) aktivity

DVD nosiče s elektronickými mapami rozloženia úrovne expozície obyvateľov elektromagnetickým poľom pre mestá Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké nové Mesto, Bytča, Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno, Žiar nad Hronom, Detva, Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica, Fiľakovo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Zodpovedná osoba doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Odborní pracovníci

Odborní pracovníci boli vybratí na realizáciu danej aktivity na základe ich teoretických a praktických skúseností.

Výskumní pracovníci:
Ing. Daniel Hodulík
Ing. Ľubomíra Kšiňanová
Ing Miroslav Arnold
Ing. Róbert Česnek
Doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Ing. Eva Kolláriková
Ing. Anton Kurinec
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
doc. Ing Alexander Mészáros, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Ing. Michal Savčák
Ing. Ľuboš Skurčák
Ing. Juraj Kováč
Ing. Jozef Madanský
Ing. Ľubomír Šitár
Ing. Peter Bojda
Ing. Marek Dudáš
Ing. Radovan Sloboda
Ing. Viera Bartová
Ing. Simona Blahová
Ing. Michal Dekýš
Ing. Andrej Kriško
Ing. Vladimír Kuchta
Dr. Ing. Bystrík Dolník
Ing. Dušan Tomek
Ing. Ladislav Kotoulek

Pomocní technickí pracovníci:
Ľubica Kobetičová
Eva Bednáriková

Technici:
Jozef Sloboda
Branislav Budinský
Ivan Bielik
Jozef Dancák
Martin Fiľák
Michal Lakuš
Ing. Pavol Kurpaš
Martin Sekereš
Milan Belovič
Pavol Novák

Na realizácii aktivity sa budú podilať ešte 4 noví pracovníci v pozícii technik, ktorí budú vybraní na začiatku realizácie tejto aktivity.

Náplň práce výskumných pracovníkov, technikov a pomocných technických pracovníkov je popísaná v aktivite 1.1.

Spôsob získavania spätnej väzby Realizácia aktivity bude podliehať osobe zodpovednej za danú aktivitu. Dôležité otázky a prípadné problémy bude riešiť zodpovedná osoba za aktivitu v spolupráci s manažérom projektu. O výsledkoch tejto aktivity sa budú viesť správy. Informovanie členov riešiteľského tímu o postupe riešenia bude zabezpečovať manažér projektu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak, aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.
Očakávaný dosah aktivity
 • Výsledky bude možné v priebehu riešenia alebo po jeho ukončení využívať v rozhodovacom procese orgánov štátnej a verejnej správy, napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Informácie o dosahovaných úrovniach elektromagnetických polí v mestách Žilinského a Banskobystrického kraja získané v aktivite 1.3, vrátane vypracovaných máp, je možné využiť pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí. Vytvorenie uvedeného informačného systému bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)). V uvedenom uznesení Európsky parlament vyzýva členské štáty EÚ, na sprístupnenie máp zobrazujúce expozíciu elektomagnetickému poľu a zverejnenie informácií o problematike elektomagnetického poľa na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup (bod. 9 Uznesenia EP).
 • V súvislosti s vyššie uvedeným uznesením Európskeho parlamentu sú získané výsledky využiteľné aj pre prípravu výročnej správy Európskej komisie o úrovni elektromagnetického žiarenia v EÚ, o jeho zdrojoch a opatreniach prijatých v EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu ochranu zdravia ľudí a životného prostredia (bod. 12 Uznesenia EP).
 • Ďalšie možnosti využitia získaných výsledkov je možné očakávať u prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetických polí (mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, elektroenergetické a telekomunikačné spoločnosti), ktoré ich môžu využiť v procese plánovania a prípravy nových zariadení (zdrojov elektomagnetického poľa).
 • Úrad verejného zdravotníctva SR alebo výskumné organizácie predstavujú ďalšiu skupinu, ktorá môže výsledky využiť ako vstupné informácie pre ďalšie špecializované analýzy a hodnotenia.
 • Publikovanie výsledkov prispeje k lepšej informovanosti obyvateľov (podľa osobitnej správy Eurobarometra týkajúcej sa elektromagnetických polí (č. 272a z júna 2007) má väčšina občanov pocit, že ich verejné orgány v dostatočnej miere neinformujú o opatreniach na ich ochranu pred elektomagnetickým žiarením).
Náklady/výdavky na realizáciu aktivity Celkové výdavky na realizáciu: 823 972,70 EUR
Zodpovednosť za implementáciu aktivity Za implementáciu aktivity bude zodpovedný VUJE, a.s. a TUKE. Vedecký tím žiadateľa a jeho partnera realizuje túto aktivitu spoločne vzhľadom na nevyhnutnosť súbežne prebiehajúcich činností oboch partnerských tímov tejto aktivity pre potreby dosiahnutia špecifického cieľa projektu.

F2 Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity aktivita 1.4
Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickému poľu v Prešovskom a Košickom kraji
Názov špecifického cieľa 1. Výskum rozloženia elektromagnetických polí v mestách s počtom obyvateľov nad 10 tisíc
Cieľ aktivity Vypracovanie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Prešovského a Košického kraja.
Návrh unifikovaného monitorovacieho systému na monitorovanie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu.
Termín realizácie aktivity 01/2014 – 12/2014
Opis aktivity

Funkcia
Aktivita 1.4 „Výskum úrovní expozície osôb elektromagnetickým poľom v Prešovskom a Košickom kraji“ je zameraná na objektivizáciu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (kritický prieskum). Objektivizácia expozície bude, rovnako ako v predchádzajúcich aktivitách, realizovaná pomocou vzájomne prelínajúcich sa postupov:

 • matematická simulácia
 • praktické merania,
 • monitorovanie.
Podrobnejší popis postupov je uvedený v metodológii aktivity.
Dôvodom použitia vyššie uvedených postupov je získanie čo najširšej databázy, ktorá bude umožňovať stanoviť najväčšie očakávané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu ako aj skúmanie dosahovaných úrovní s pohľadu lokalít (administratívna, priemyselná, obytná zóna), časového rozloženie počas dňa, skladby zdrojov a pod.

Čas
Aktivita bude trvať 12 mesiacov.

Vstupy

 • Personálne zabezpečenie:
  Činnosti realizované v rámci riešenia uvedenej aktivity, zameranej na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu miest Prešovského a Košického kraja budú zabezpečovať skúsení pracovníci VUJE, a.s. a Technickej univerzity v Košiciach.
 • Technické vybavenie:
  Na realizáciu tejto aktivity sa využijú prístroje a technické vybavenie obstarané pri riešení aktivity č.1.1 ako aj existujúce prístrojové a technické vybavenie žiadateľa a partnera.
 • Priestory:
  Vyhodnotenie získaných poznatkov bude prebiehať v laboratóriách VUJE, a.s. a TUKE

Výstup
Výsledkom vyššie uvedených činností budú DVD nosiče s vypracovanými elektronickými mapami rozloženia elektromagnetického poľa pre 18 miest Prešovského a Košického kraja (Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Svidník, Stropkov, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rožňava, Moldava nad Bodvou).
Výstupy aktivít 1.1., 1.2., 1.3, a 1.4. budú tvoriť podklady pre návrh unifikovaného monitorovacieho systému pre celé územie Slovenska na monitorovanie expozície elektromagnetickému poľu, vrátane jeho podrobnej technickej špecifikácie, spôsobu riadenia a vyhodnocovania nameraných dát a doporučenej lokalizácie monitorovacích staníc.

Metodológia aktivity

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa (výskum rozloženia elektromagnetických polí, vypracovanie máp rozloženia elektomagnetického poľa vo vybraných mestách Prešovského a Košického kraja, návrh unifikovaného monitorovacieho systému) budú použité nasledovné metódy:

 • Vytvorenie 3D modelov miest a výpočet úrovne elektromagnetického poľa.
  Základom úspešného vytvorenia 3D-modelov vybraných miest Prešovského a Košického kraja, využiteľných na výpočet priestorového rozloženia úrovní expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu je kvalitne pripravená dokumentácia. Ide o podklady získané analýzou zdrojov elektromagnetického poľa (umiestnenie a technické informácie o rádiových, televíznych, mobilných, resp. iných vysielačoch), ako aj o geografické podklady (profily terénu, rozmiestnenie objektov a budov v mestách). Po spracovaní uvedených informácií je možné pre jednotlivé vybrané mestá vytvoriť vo vhodnom softvérovom prostredí ich digitálne modely, rozšírené o zdroje elektromagnetického poľa (EMP). Ďalším nevyhnutným krokom, zabezpečujúcim správnosť vypočítaných výsledkov, je verifikácia pripravených modelov, po ktorej nasledujú samotné výpočty realizované na špecializovaných výpočtových programoch (niektoré výpočty budú realizované na modeloch zohľadňujúcich reálne fyzikálne podmienky). Výsledky výpočtov budú následne spracované do databázy (obsahujúcej výsledky výpočtov, meraní a monitorovania), z ktorej bude možné generovať potrebné výstupy, využiteľné pri optimalizácii postupu merania, výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí pre intravilány jednotlivých miest s počtom obyvateľov nad 10 tisíc. Pri realizácii vyššie uvedených činností budú využité teoretické a praktické skúsenosti získané počas riešenia predchádzajúcich aktivít, ako aj riešenia projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-0399-06 a APVV-99-021604). Spomínané projekty podporované APVV boli zamerané na problematiku merania a výpočtu elektromagnetických polí v okolí vonkajších silových vedení a v priestoroch vonkajších rozvodní 110 kV až 400 kV, v rámci ktorých bola o.i. navrhnutá a overená metodika na výpočet úrovní elektomagnetického poľa, ktorá sa ďalej prakticky využíva.
 • Realizácia praktických meraní
  Podobne ako v predchádzajúcich aktivitách, samotnej realizácii meraní bude predchádzať plánovanie a optimalizácia trasy merania, realizovaná v súlade s navrhnutou metodikou objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu . Účelom je realizovať merania len v miestach s vyššími úrovňami expozície elektromagnetickému poľu, ktoré budú definované GPS súradnicami. Miesta merania budú určené na základe výsledkov realizovaných výpočtov ako aj informácií získaných z analýzy zdrojov elektomagnetického poľa. Merania v jednotlivých mestách budú uskutočňovať dva dvojčlenné tímy pomocou mobilných meracích jednotiek, ktoré budú vybavené príslušnou meracou technikou (kalibrované širokopásmové a selektívne prístroje na meranie úrovne expozície elektromagnetickému poľu), navigačným GPS prístrojom na určenie polohy, ako aj ďalšími pomocnými zariadeniami umožňujúcimi spoľahlivý priebeh merania (napájanie prístrojov, archivácia a odosielanie nameraných dát a pod.). Dôraz bude kladený na modulárnosť a jednoduchú inštaláciu celého meracieho príslušenstva, tak aby realizácia meraní bola možná aj v miestach, do ktorých nie je možný vjazdmobilnej meracej jednotky. Realizácia meraní bude uskutočnená v súlade s príslušnými legislatívnymi (napr. Nariadenie vlády SR č. 534/2007) a technickými normami (napr. STN EN 50413 a STN EN 50492). Všetky namerané dáta budú priebežne odosielané na určené pracovisko, kde budú ďalej spracovávané a analyzované. Výsledky meraní budú súčasťou databázy a spolu s ďalšími získanými výsledkami (výpočet, monitorovania) budú slúžiť pri výskume rozloženia elektomagnetického poľa ako aj pri vypracovaní máp dosahovaných úrovní elektromagnetických polí. V rámci Prešovského a Košického kraja sa predpokladá s realizáciou niekoľko tisíc meraní.
 • Monitorovanie úrovní elektromagnetického poľa
  Podobne ako v prípade meraní, ktoré sú popísané v predchádzajúcom bode, bude nasadeniu monitorovacieho systému predchádzať fáza plánovania a prípravy. Miesta na nasadenie monitorovacieho systému elektromagnetických polí budú určené podľa metodiky objektivizácie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Účelom je nasadiť monitorovací systém na takých miestach, aby na základe získaných výsledkov bolo možné skúmať dosahované úrovne elektomagnetického poľa s pohľadu lokality, zdrojov elektomagnetického poľa, časového priebehu nameraných hodnôt, prípadne ďalších súvislostí. Monitorovanie rozloženia úrovní elektomagnetického poľa bude realizované selektívnou monitorovacou stanicou, ktorá bude zaznamenávať časový priebeh úrovní elektomagnetického poľa v skúmanom mieste za dlhší časový interval (niekoľko desiatok dní). Monitorovacia stanica bude po uplynutí zvoleného času premiestnená na ďalšie vytypované miesto. Monitorovanie bude realizované v súlade s platnými legislatívnymi a technickými požiadavkami, pričom výsledky monitorovania budú denne zasielané na určené pracovisko. Tam budú ďalej spracovávané a vyhodnocované. Rovnako aj v tomto prípade budú výsledky archivované v pripravenej databáze.
 • Vytvorenie máp
  Pre vytvorenie máp rozloženia elektromagnetického poľa vo vybraných mestách Prešovského a Košického kraja budú použité hodnoty úrovni elektomagnetického poľa získané výpočtami a realizáciou meraní. Mapy rozloženia elektomagnetického poľa budú vytvorené pomocou špecializovaného geografického informačného systému. Výsledné mapy budú upravované do podoby, ktorá umožní ich využitie pri výskume rozloženia elektromagnetických polí, s dôrazom na zabezpečenie ich dostatočnej podrobnosti a čitateľnosti.
 • Implementácia získaných poznatkov a skúseností pri návrhu unifikovaného monitorovacieho systému.
  Počas riešenia tohto projektu bude monitorovacia stanica elektromagnetického poľa, vybavená selektívnou sondou, využitá na monitorovanie na viacerých miestach SR. Účelom takéhoto postupu je získanie dostatočného počtu časových priebehov vo vytypovaných lokalitách, zároveň budú získané cenné poznatky a skúsenosti z prevádzkovania monitorovacej stanice pri rôznych podmienkach. Všetku uvedené informácie prispejú ku kvalifikovanému návrhu unifikovaného monitorovacieho systému na monitorovanie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu. Navrhovaný monitorovací systém musí byť navrhnutý tak, aby vyhovoval platným legislatívnym a technickým požiadavkám, s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky. Nevyhnutnou podmienkou je modulárnosť celého systému umožňujúca jeho bezproblémové rozširovanie. Ďalšou dôležitou podmienkou je návrh vhodného komunikačného protokolu a softvéru na archiváciu, spracovanie a vizualizáciu nameraných údajov.
  Uskutočnený kritický prieskum úrovní elektromagnetického poľa v mestách Prešovského a Košického kraja s počtom obyvateľov nad 10 tisíc (Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Svidník, Stropkov, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rožňava, Moldava nad Bodvou) prispeje k zvýšeniu ochrany obyvateľov:
 • Zistené výsledky o dosahovaných úrovniach expozície elektromagnetickému poľu budú priebežne publikované na internete. Tieto informácie potom môžu prispieť k rozhodovaniu orgánov štátnej alebo verejnej správy napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Zvýšením informovanosti občanov sa zvýši ich angažovanosť a povedomie v oblasti elektromagnetických polí.
Výstupy (výsledky) aktivity

DVD nosiče s elektronickými mapami rozloženia úrovne expozície obyvateľov elektromagnetickým poľom pre mestá Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Svidník, Stropkov, Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov, Rožňava, Moldava nad Bodvou v Prešovskom a Košickom kraji.

Zodpovedná osoba doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Odborní pracovníci

Odborní pracovníci boli vybratí na realizáciu danej aktivity na základe ich teoretických a praktických skúseností.

Výskumní pracovníci:
Ing. Daniel Hodulík
Ing. Ľubomíra Kšiňanová
Ing Miroslav Arnold
Ing. Róbert Česnek
Doc. Ing. Karol Kluch, PhD.
Ing. Eva Kolláriková
Ing. Anton Kurinec
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
doc. Ing Alexander Mészáros, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Ing. Michal Savčák
Ing. Ľuboš Skurčák
Ing. Juraj Kováč
Ing. Jozef Madanský
Ing. Ľubomír Šitár
Ing. Peter Bojda
Ing. Marek Dudáš
Ing. Radovan Sloboda
Ing. Viera Bartová
Ing. Simona Blahová
Ing. Michal Dekýš
Ing. Andrej Kriško
Ing. Vladimír Kuchta
Dr. Ing. Bystrík Dolník
Ing. Dušan Tomek
Ing. Ladislav Kotoulek

Pomocní technickí pracovníci:
Ľubica Kobetičová
Eva Bednáriková

Technici:
Jozef Sloboda
Branislav Budinský
Ivan Bielik
Jozef Dancák
Martin Fiľák
Michal Lakuš
Ing. Pavol Kurpaš
Martin Sekereš
Milan Belovič
Pavol Novák

Na realizácii aktivity sa budú podilať ešte 4 noví pracovníci v pozícii technik, ktorí budú vybraní na začiatku realizácie tejto aktivity.

Náplň práce výskumných pracovníkov, technikov a pomocných technických pracovníkov je popísaná v aktivite 1.1.

Spôsob získavania spätnej väzby Realizácia aktivity bude podliehať osobe zodpovednej za danú aktivitu. Dôležité otázky a prípadné problémy bude riešiť zodpovedná osoba za aktivitu v spolupráci s manažérom projektu. O výsledkoch tejto aktivity sa budú viesť správy. Informovanie členov riešiteľského tímu o postupe riešenia bude zabezpečovať manažér projektu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak, aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.
Očakávaný dosah aktivity
 • Výsledky bude možné v priebehu riešenia alebo po jeho ukončení využívať v rozhodovacom procese orgánov štátnej a verejnej správy, napr. pri územnom plánovaní, územnom a stavebnom konaní a pod.
 • Informácie o dosahovaných úrovniach elektromagnetických polí v mestách Prešovského a Košického kraja získané v aktivite 1.3, vrátane vypracovaných máp, je možné využiť pri vytvorení národného informačného systému SR, zameraného na informovanie širokej verejnosti o problematike ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí. Vytvorenie uvedeného informačného systému bude zároveň v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagnetickými poľami (2008/2211(INI)). V uvedenom uznesení Európsky parlament vyzýva členské štáty EÚ, na sprístupnenie máp zobrazujúce expozíciu elektomagnetickému poľu a zverejnenie informácií o problematike elektomagnetického poľa na internetovej stránke, aby mala k nim verejnosť jednoduchý prístup (bod. 9 Uznesenia EP).
 • V súvislosti s vyššie uvedeným uznesením Európskeho parlamentu sú získané výsledky využiteľné aj pre prípravu výročnej správy Európskej komisie o úrovni elektromagnetického žiarenia v EÚ, o jeho zdrojoch a opatreniach prijatých v EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu ochranu zdravia ľudí a životného prostredia (bod. 12 Uznesenia EP).
 • Ďalšie možnosti využitia získaných výsledkov je možné očakávať u prevádzkovateľov zdrojov elektromagnetických polí (mobilní operátori, poskytovatelia internetových služieb, elektroenergetické a telekomunikačné spoločnosti), ktoré ich môžu využiť v procese plánovania a prípravy nových zariadení (zdrojov elektomagnetického poľa).
 • Úrad verejného zdravotníctva SR alebo výskumné organizácie predstavujú ďalšiu skupinu, ktorá môže výsledky využiť ako vstupné informácie pre ďalšie špecializované analýzy a hodnotenia.
 • Publikovanie výsledkov prispeje k lepšej informovanosti obyvateľov (podľa osobitnej správy Eurobarometra týkajúcej sa elektromagnetických polí (č. 272a z júna 2007) má väčšina občanov pocit, že ich verejné orgány v dostatočnej miere neinformujú o opatreniach na ich ochranu pred elektomagnetickým žiarením).
Náklady/výdavky na realizáciu aktivity Celkové výdavky na realizáciu: 857 830,00 EUR
Zodpovednosť za implementáciu aktivity Za implementáciu aktivity bude zodpovedný VUJE, a.s. a TUKE. Vedecký tím žiadateľa a jeho partnera realizuje túto aktivitu spoločne vzhľadom na nevyhnutnosť súbežne prebiehajúcich činností oboch partnerských tímov tejto aktivity pre potreby dosiahnutia špecifického cieľa projektu.

F2 Podrobný opis aktivity

Číslo a názov aktivity aktivita 2.1
Výskum vplyvu stavebných objektov na rozloženie elektromagnetického poľa
Názov špecifického cieľa Výskum vplyvu stavebných objektov na veľkosť expozície elektromagnetickému poľu v ich okolí
Cieľ aktivity
 • Vytvorenie špecializovaného pracoviska na výskum elektromagnetických polí
 • Výskum vplyvu koeficientov tienenia stien stavebných objektov v závislosti od frekvencie elektromagnetického žiarenia na rozloženie elektromagnetického poľa v ich okolí
Termín realizácie aktivity 01/2011 – 12/2014
Opis aktivity

Funkcia
Aktivita 2.1 je zameraná na vytvorenie špecializovaného pracoviska, ktoré by bolo zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti elektromagnetických polí, ako aj na výskum vlastností stavebných objektov (tienenie elektrického a magnetického poľa) a ich vplyvu na veľkosť expozície elektromagnetickému poľu v ich okolí. V rámci riešenia aktivity budú vykonané nasledovné činnosti:

 • Komplexná analýza materiálového zloženia stien budov z rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami (ich elektrické, dielektrické, feromagne- tické a diamagnetické parametre).
 • Vykonanie meraní závislosti tienenia T (dB) od frekvencie f (Hz) (EMP) v rozsahu do 9 (GHz), homogénnych stien z rôznych stavebných materiálov.
 • Skúmanie vzťahu tienenia, odrazu a pohltivosti (elektomagnetického poľa) od frekvencie.
 • Vytvorenie databázy ich tieniacich charakteristík pre výpočty rozloženia (elektomagnetického poľa) v okolí budov v mestských aglomeráciách.
 • Matematická simulácia tvaru rozloženia (elektomagnetického poľa) a vyhodnotenie jeho prestupu, odrazu a pohltivosti na homogénnych stenách známych fyzikálnych vlastností v závislosti od ich hrúbky.
 • Skúmanie tieniaceho účinku homogénnych stien z jedného materiálu.
 • Matematická simulácia a výpočty tvaru rozloženia (elektomagnetického poľa) a vyhodnotenie jeho prestupu, odrazu a pohltivosti na vrstvených stenách mestských stavebných objektov.
 • Skúmanie tieniaceho účinku vrstvených stien z jedného a z rôznych materiálov.
 • Výpočty rozloženia (elektomagnetického poľa) v mestských aglomeráciách s rešpektovaním odrazu od budov z rôznych konštrukčných materiálov podľa databázy tieniacich charakteristík stavebných materiálov pre výpočty rozloženia (elektomagnetického poľa) v okolí budov v mestských aglomeráciách.
 • Výpočty rozloženia (elektomagnetického poľa) v nehomogénnom materiálovom prostredí mestských aglomerácií.

Čas
Aktivita bude trvať 48 mesiacov.

Vstupy

 • Personálne zabezpečenie:
  Činnosti realizované v rámci riešenia uvedenej aktivity budú zabezpečovať skúsení pracovníci Technickej univerzity v Košiciach. Na výskumnej činnosti sa budú podieľať aj doktorandi.
 • Technické vybavenie:
  Na realizáciu aktivity je potrebné obstarať zariadenia:
  • 1 kus porovnávací spektrálny analyzátor
  • 1 súprava sond na meranie elektrického a magnetického blízkeho poľa
  • 1 kus 4-vodičová sieť
  • 1 sada pre meranie EMI
  • 1 kus analógový generátor
  • 1 kus elektrometer
  • 1 kus zdroj pre napájanie laboratórnych prístrojov
  • 1 kus zosilňovač
  • 1 kus 3-kanalový Gauss/Tesla meter.
  • 1 kus LCD grafický displej
  • 1 kus univerzálny programový systém pracujúci s metódou konečných prvkov
  • 1 kus univerzálny programový systém pracujúci s metódou konečných prvkov - odľahčená verzia pre výskum a výuku
  • 1 kus pracovná stanica
   Pri realizácii budú využité aj existujúce prístrojové a technické vybavenie partnera.
 • Priestory:
  Vyhodnotenie získaných poznatkov bude prebiehať v laboratóriách TUKE.

Výstup
Výstupom bude:

 • vytvorené špecializované pracovisko na výskum elektromagnetických polí,
 • dokumentácia s obsahom kvantifikácie vlastností stavebných materiálov s ohľadom na ich ovplyvňovanie veľkosti elektomagnetického poľa.
Výstupy aktivity 2.1. budú tvoriť spolu s výstupmi predchádzajúcich aktivít, súčasť podkladov pre spracovanie dokumentácie slúžiacej pre optimalizáciu osídlenia, ekonomické aktivity - krajinné inžinierstvo z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny. Výsledky o úrovniach expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu budú využívané pri úpravách územného plánu mesta, aby školy, vrátane materských škôl, nemocnice,.. boli umiestňované v lokalitách s čo najnižšou expozíciou a pod.).
Metodológia aktivity

Aktivity týkajúce sa skúmania tieniacich účinkov stavieb v mestských aglomeráciách SR budú realizované nasledovnými spôsobmi:

 • Merania závislosti tienenia (odrazu) homogénnych stien z rôznych stavebných materiálov od frekvencie elektomagnetického poľa v rozsahu do 9 (GHz).
 • Simulácie a výpočty rozloženia elektomagnetického poľa na vytvorených 3D-modeloch vrstvených stien stavebných objektov.

Merania závislosti tienenia (odrazu) vzoriek stien z reálnych stavebných materiálov od frekvencie sa vykonajú normalizovanými metódami zameranými na určenie vlastného tlmiaceho účinku tieniacich materiálov, tlmiaceho účinku tienenia krytov a tienenie priestorov. Pri meraniach sa bude využívať zdroj elektromagnetického žiarenia s premenlivou frekvenciou a selektívny prístroj na meranie úrovne elektomagnetického poľa pri zvolenej frekvencii, ako aj ďalšie vybavenie.

Získané závislosti tienenia (odrazu) od frekvencie sú nevyhnutnými vstupnými údajmi pre výpočty tvaru a rozloženia elektomagnetického poľa na povrchoch tienených objektov (budov). Výsledky sú využiteľné aj pre výpočty veľkosti expozície osôb elektromagnetickému poľu v mestách SR s počtom obyvateľov nad 10 000, ktoré budú realizované v aktivitách 1.1 až. 1.4.

Vytvorenie špecializovaného pracoviska na výskum elektromagnetických polí vytvorí priestor na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti elektomagnetického poľa, čím prispeje rozvoju regiónu.

Výstupy (výsledky) aktivity
 • Vytvorené špecializované pracovisko na výskum elektromagnetických polí.
 • Dokumentácia s obsahom kvantifikácie vlastností stavebných materiálov s ohľadom na ich ovplyvňovanie veľkosti elektomagnetického poľa.
 • 8 vedeckých článkov uverejnených v časopisoch, resp. vedeckých zborníkoch.
 • vytvorená webová stránka na prezentáciu aktivity, sprístupnenie web stránky verejnosti.
Zodpovedná osoba doc. Ing. Alexander Mészáros, PhD.
Odborní pracovníci

Odborní pracovníci boli vybratí na realizáciu danej aktivity na základe ich teoretických a praktických skúseností.

Výskumní pracovníci:
doc. Ing Alexander Mészáros, PhD.
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.
Ing. Dušan Medveď, PhD.
Ing. Juraj Kurimský, PhD.
Doktorand 1
Doktorand 2

Náplň práce výskumných pracovníkov:
Výskumní pracovníci budú realizovať výskum vplyvu koeficientov tienenia stien stavebných objektov, vrátane realizácie špecializovaných meraní a výpočtov. Búdu vypracovávať nevyhnutnú technickú dokumentáciu a zabezpečovať publikačnú činnosť.

Spôsob získavania spätnej väzby

Realizácia aktivity bude podliehať osobe zodpovednej za danú aktivitu. Dôležité otázky a prípadné problémy bude riešiť zodpovedná osoba za aktivitu v spolupráci s manažérom projektu. O výsledkoch tejto aktivity sa budú viesť správy. Informovanie členov riešiteľského tímu o postupe riešenia bude zabezpečovať manažér projektu. Všetky problémy vyplývajúce z realizácie aktivity sa budú riešiť operatívne tak, aby nedošlo k posunu harmonogramu projektu.

Očakávaný dosah aktivity

Daná aktivita prispeje k úspešnej realizácii predkladaného projektu. Výsledky aktivity budú ďalej výskumne rozvíjané na pracovisku Technickej univerzity v Košiciach.
Výstupy aktivity, spolu s výstupmi riešenia projektu, budú využívané pedagogickými pracovníkmi a študentmi Technickej univerzity v Košiciach počas pedagogického procesu, ako aj širokou verejnosťou v rámci prezentácií a rozširovania výsledkov riešenia projektu.
Výstupy aktivity prispejú k obohateniu odborných a vedeckých prác súvisiacich s výskumom vplyvu stavebných objektov na rozloženie elektromagnetického poľa publikovanými na Katedre elektroenergetiky, resp. Technickej univerzity v Košiciach.
Do piatich rokov po skončení projektu budú napísané minimálne 4 vedecké články uverejnené v recenzovaných vedeckých zborníkoch resp. vedeckých časopisoch súvisiace s aktivitou.
Do piatich rokov po skončení projektu budú obhájené 2 záverečné práce doktorandov pracujúcich na projekte.

Náklady/výdavky na realizáciu aktivity Celkové výdavky na realizáciu: 280 955,20 EUR
Zodpovednosť za implementáciu aktivity Za implementáciu aktivity bude zodpovedná Technická univerzita v Košiciach. Vedecký tím partnera a žiadateľa realizuje túto aktivitu spoločne vzhľadom na nevyhnutnosť súbežne prebiehajúcich činností oboch partnerských tímov tejto aktivity pre potreby dosiahnutia špecifického cieľa projektu.

F3 Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu, udržateľnosť projektu a využívanie výsledkov po jeho ukončení

Získané výsledky budú po skončení realizácie projektu využiteľné pre:

Transfer výsledkov získaných počas realizácie projektu bude zabezpečený pomocou vytvorenej internetovej aplikácie, ktorá bude v prehľadnej forme obsahovať získané hodnoty expozície elektromagnetickému poľu. Hodnoty expozície budú počas projektu priebežne aktualizované a budú k dispozícii vyššie uvedeným subjektom aj po ukončení projektu.

Vytvorené špecializované pracovisko na výskum elektromagnetických polí bude po skončení projektu slúžiť na ďalší výskum v uvedenej oblasti ako aj na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia. Získané koeficienty tienenia stien stavebných objektov budú využiteľné pri výpočtoch expozície elektromagnetickému poľu a prispejú k vyššej presnosti vypočítaných hodnôt.

Získané prístrojové a softvérové vybavenie bude aj po ukončení projektu využité na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu ako aj pre vypracovanie ďalších analýz, ktorých cieľom bude zvýšenie ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami elektromagnetických polí.

Multiplikačné efekty

Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to prostredníctvom vytvárania podmienok pre zlepšovanie Kvality životného prostredia, teda oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Súlad s Národným strategickým referenčným rámcom je zabezpečený prostredníctvom aktivít, ktoré podporujú strategický cieľ tohto plánu, a to celkovú konvergenciu ekonomiky SR cestou trvalo udržateľného rozvoja na celom území Slovenska.

Vytvoria sa predpoklady na ďalšie vzdelávacie aktivity (výsledky výskumu budú prenesené do vzdelávania – Technická univerzita v Košiciach, čo napomôže výchove vysokokvalifikovaných odborníkov). Vytvorené špecializované pracovisko (ako jeden z výstupov predkladaného projektu) bude po ukončení aktivít projektu slúžiť ako vzdelávacie centrum pre doktorantov Technickej univerzity v Košiciach.

Realizácia projektu bude ďalším krokom k modernizácii infraštruktúry výskumných pracovísk na Slovensku, čo zvýši potenciál pre riešenie významných projektov VaV a zabezpečí rovnocennú integráciu výskumu realizovaného v regiónoch do národných a medzinárodných výskumných projektov zameraných na oblasť elektromagnetických polí.

Významným efektom projektu je aj zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska, pretože na riešenie projektov výskumu a vývoja bude k dispozícii moderná výskumná infraštruktúra a know-how pre jej aplikáciu, čo prispeje k rozvíjaniu vedomostnej ekonomiky.