Ing. Anna
Biceková PhD.

odborný asistent

Výučba

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester, 1.Bc

Manažment projektov

zimný semester, 2.Bc

Podniková ekonomika

zimný semester, 2.Bc

  • Stránka predmetu
  • Materiály k cvičeniam

Oblasti odborného záujmu

  • Financovanie regionálnych samospráv
  • Fiškálna decentralizácia
  • Podniková ekonomika

Publikácie


(2018) Anna Biceková;
Formovanie regionálnej samosprávy a jej príjmov v podmienkach Slovenskej republiky


(2015) Lucia MIHÓKOVÁ; Alena ANDREJOVSKÁ; Anna Biceková;
Revenue Analysis of Self-governing Regions in the Slovak Republic
In: CERS 2014. - Košice : TU, 2015 S. 76-87. - ISBN 978-80-553-2015-1 Spôsob prístupu:

(2014) Lucia MIHÓKOVÁ; Anna Biceková;
Analýza vývoja príjmov rozpočtu samosprávy VÚC v kontexte hodnotenia finančnej autonómie samospráv
In: Ekonomické spektrum. Roč. 9, č. 1 (2014), s. 11-23. - ISSN 1336-9105

(2014) Lucia MIHÓKOVÁ; Anna Biceková;
Budget Revenue Analysis of Self-Governing Regions in the SR
In: Strategické interakcie miestnych samospráv v SR pri určovaní daňových sadzieb : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Košice, 19. november 2014. - Košice : TU, 2014 S. 13-19. - ISBN 978-80-553-1859-2

(2014) Lucia MIHÓKOVÁ; Anna Biceková;
Analýza finančnej autonómie územných jednotiek NUTS 3 v SR
In: Sociálno-ekonomická revue. Roč. 12, č. 3 (2014), s. 56-67. - ISSN 1336-3727 Spôsob prístupu:

(2013) Lucia MIHÓKOVÁ; Anna Biceková;
Hodnotenie finančnej samostatnosti Košického samosprávneho kraja
In: Young Scientists 2013 : zborník z medzinárodnej konferencie : 10th - 11th October 2013, Herľany, Slovak republic. - Košice : TU, 2013 S. 159-165. - ISBN 978-80-553-1475-4

(2013) Anna Biceková;
Vývoj príjmov regionálnej samosprávy na Slovensku
In: Teória a prax verejnej správy : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. - 12. 9. 2013, Košice. - Košice : UPJŠ, 2013 S. 617-625. - ISBN 978-80-8152-061-7

(2012) Anna Biceková;
Regionálna samospráva a jej hospodárenie
In: National and Regional Economics 9 : zborník z medzinárodnej konferencie : 26th-27th September, 2012, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2012 S. 397-406. - ISBN 978-80-553-1215-6

(2012) Tatiana SOROKOVÁ; Daniela PETRÍKOVÁ; Anna Biceková;
Psychologická problematika exceptiálneho riadenia , podnikania a chudoby v globalizovanom svete
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´ 12 : medzinárodná vedecká konferencia : Rajecké Teplice, 10.-11. október 2012. - Žilina : ŽU, 2012 S. 1-7. - ISSN 1336-5878

(2012) Anna Biceková;
Daňové príjmy územných rozpočtov
In: Ekonomické aspekty v územnej samospráve 3 : recenzovaný zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie : 20.9.2012, Košice. - Košice : UPJŠ, 2012 S. 55-63. - ISBN 978-80-8129-015-2

(2012) Anna Biceková;
Fiškálna decentralizácia ako súčasť teórie fiškálneho federalizmu
In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 13, č. 2 (2012), s. 71-79. - ISSN 1335-7182

(2011) Anna Biceková;
Možnosti investovania v oblasti regionálneho rozvoja
In: Mladí vedci 2011 : zborník zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie : Herľany, 6.-7. október, 2011. - Košice : TU, 2011 S. 257-269. - ISBN 978-80-553-0760-2

(2018) Anna Biceková;
Fiškálne krytie samosprávnych kompetencií regiónov NUTS 3 v SR
In: Ekonomické spektrum. Roč. 13, č. 1 (2018), s. 1-10. - ISSN 1336-9105 Spôsob prístupu:

(2018) Anna Biceková;
Vplyv horizontálneho vyrovnávania na príjmy samosprávnych krajov v podmienkach SR
In: Verejná správa a spoločnosť. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 86-96. - ISSN 1335-7182

(2018) Anna Biceková;
Effects of fiscal decentralization on NUTS 3 regions’ tax income in the Slovak Republic
In: Academic Journal of Economic Studies. Vol. 4, no. 2 (2018), p. 61-71. - ISSN 2393-4913 Spôsob prístupu:

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top